Raadsvoorstel


Raadsvergadering   d.d. 17 juni 2020                                           
Onderwerp: Financieel herstelplan Haaksbergen 2020 (versie 20-05-20)

Voorstel:

  1. Kennis te nemen van de mutaties en correcties op de begroting 2020-2023 (incl. correctie voor de taakstelling Sociaal Domein) met een positief resultaat van (€ 1.154.000 minus € 175.000) € 979.000 voor de jaarschijf 2020 en akkoord gaan met verwerking van alle mutaties in de jaarschijven van begroting 2020-2023;
  2. Akkoord te gaan met de bezuinigingsvoorstellen voor de jaarschijven 2020-2023 (met een positief resultaat van € 494.000 voor de jaarschijf 2020) en deze mutaties verwerken in jaarschijven van de begroting 2020-2023
  3. Akkoord te gaan met de voorstellen nieuw beleid voor de jaarschijven 2020-2023 (met een extra opgave van € 575.000 voor de jaarschijf 2020) en deze mutaties verwerken in de jaarschijven van de begroting 2020-2023;
  4. De aanpak “On Hold” ook de rest van het jaar 2020 voort te zetten;
  5. Kennis te nemen van de verschillenanalyse tussen het Financieel Herstelplan Haaksbergen versie 20 mei 2020 en de versie van 15 mei 2020 en laatstgenoemde versie daarop intrekken;
  6. Het Financieel Herstelplan Haaksbergen, versie 20 mei 2020 vast te stellen en deze met het verzoek om een Pre-toets aan de provincie Overijssel aan te bieden;
  7. Kennis te nemen van het afwegingskader en in te stemmen met de richting, die dat kader geeft voor de keuzes ten aanzien van het meerjarenperspectief 2021-2024;
  8. Kennis te nemen van de aanbevelingen en deze betrekken bij het meerjarig programma “Haaksbergen ster(ker) in ontwikkeling”.

Inleiding / aanleiding

De gemeente Haaksbergen is onder financieel toezicht van de provincie Overijssel geplaatst. Directe aanleiding daartoe is het feit, dat de gemeente geen sluitende begroting voor het jaar 2020 (tekort -€ 2.114.870) kon aanbieden aan de provincie Overijssel. Bovendien was daar voor de komende jaren ook nog geen zicht op, terwijl de omvang van de Algemene Reserve tot fors onder de norm was gedaald.

Dit leidde tot een tweetal opdrachten:

  1. Maak de begroting sluitend, streef hier ook voor jaarschijf 2020 al naar
  2. Zorg ervoor, dat Haaksbergen over 6 jaar over voldoende weerstandsvermogen (> € 3.000.000) beschikt.

Voor opdracht 1 is voor een Aanpak langs 3 sporen gekozen:

Spoor 1 Begroting 2020 corrigeren, muteren en actualiseren. Dit leidde tot een groot aantal correcties en mutaties met een totale waarde van € 1.154.000; vervolgens is conform afspraak met de toezichthouder de begroting gecorrigeerd voor taakstelling Sociaal Domein (voor 2020 was dat € 175.000)

Spoor 2: Takenverkenning: zoektocht naar bezuinigingen. Het resultaat van deze zoektocht is enerzijds een breed pallet aan bezuinigingsvoorstellen met een waarde van € 494.000 voor het jaar 2020 en heeft anderzijds tot een aantal nieuwe noodzakelijke beleidsvoornemens met een waarde van € 575.000 voor het jaar 2020 geleid.

Spoor 3. Actie “On Hold”, waarbij elke uitgave wordt beoordeeld op noodzaak, omvang en tijdsplanning. Dit levert tot 1 mei 2020 een budget van € 487.000 op. Deze aanpak wordt voortgezet en in het najaar van 2020, bij de voorbereiding op het meerjarenperspectief 2021-2024, zal bezien worden of en in welke jaarschijf de nu aangehouden besluiten zullen worden opgepakt.

Schematisch overzicht van de sporen

      2020 2021 2022 2023
Vertrekpunt Oorspr. Begroting 2020   -2.115 -418 1.125 1.273
Spoor 1 A Begroting doorlopen   1.154 1.071 728 902
  B Taakstelling Sociaal Domein   -175 -575 -1.000 -1.300
Spoor 2 A Takenverkenning   494 1.190 1.278 1.235
  B Nieuw beleid   -575 -1.325 -1.500 -1.500
Spoor 3 Actie “On-hold”   487      
Totaal Herstelplan   -730 -57 631 610

Bestuurlijk / wettelijk kader

Artikel 191 Gemeentewet is op de hele begroting van toepassing. Dit artikel regelt, dat de gemeenteraad de begroting vaststelt en binnen 2 weken ter goedkeuring aan het provinciebestuur aanbiedt.

Argumenten

De gemeente Haaksbergen staat onder provinciaal toezicht en voor de volgende opgaven: Maak de begroting sluitend en zorg ervoor dat Haaksbergen over 6 jaar over voldoende Weerstandsvermogen beschikt.

In dit raadsvoorstel staat opgave 1 centraal en er zijn drie sporen gevolgd om hieraan tegemoet te komen: kritische beoordeling van de bestaande begroting en daar waar nodig correcties aanbrengen; met beslispunt 1 wordt akkoord gegaan met de uitkomst en kan de begroting worden aangepast.

Daarnaast is gezocht naar bezuinigingen, maar is men ook met noodzakelijk nieuw beleid geconfronteerd. Met beslispunt 2 wordt akkoord gegaan met de keuzes, die in dat kader zijn gemaakt en kunnen de bezuinigingen en het nieuwe beleid in de begroting worden verwerkt. Tot slot is gekeken of werkzaamheden (tijdelijk) niet uitgevoerd kunnen worden. Met de tijdelijke besparing, die dat oplevert voor 2020 wordt gestreefd het jaarresultaat met het oog op het niet verder laten stijgen van de Algemene Reserve zo goed mogelijk te laten zijn.

Risico’s

Het grootste risico voor Haaksbergen is, dat gelet op de zeer beperkte beleidsruimte, er geen eenduidigheid bestaat en goedkeuring door de provincie daardoor in gevaar komt.

Daarnaast wordt ook Haaksbergen geconfronteerd met ontwikkelingen, waarvan de uitkomst nog uiterst onzeker is, zoals het corona-virus, de nieuwe verdeelsystematiek van het Gemeentefonds.

Vervolgproces/communicatie/planning

Na vaststelling van het financieel herstelplan volgt in het najaar een vervolgproces, waarbij het meerjarig traject 2021-2024 moet worden gevuld.