Verschillenanalyse


VERSCHILLENANALYSE

Tussen

  1. FINANCIEEL HERSTELPLAN door B&W vastgesteld op vrijdag 15 mei jl. en
  2. FINANCIEEL HERSTELPLAN ten behoeve van Pre-toets van provincie op woensdag 20 mei.

Afgelopen vrijdag heeft het college op grond van de krappe tijdplanning besloten het Financieel Herstelplan aan de raad aan te bieden en daarmee vrij te geven voor inspraak, wetende dat de werkzaamheden van de toezichthouder zich in een afrondende fase bevonden, maar nog niet afgerond waren.

Na het weekend zijn de werkzaamheden voortgezet en dat heeft er inmiddels toe geleid, dat er instemming is met de inhoud van het Financieel Herstelplan. Er is een aantal aanpassingen doorgevoerd, die de besluitvorming ten goede komen, alsmede een aantal technische correcties. Samen leidt dit tot een geringe verbetering van het resultaat van elke jaarschijf.

Het doel van deze notitie is dat de verschillen tussen de versie van 15 mei en die van 20 mei kort toe te lichten. Allereerst zal ingegaan worden op het totaaloverzicht.

De 1e aanpassing heeft betrekking op het verwijderen van het nieuwe beleid uit spoor 1 en dit onderbrengen bij spoor 2, zodat in spoor 2 alle politiek-relevante mutaties bijeen staan.

Uit de tabel Mutaties blijkt, dat het hierbij voor de jaarschijf 2020 gaat om € 575 (= € 75 ziekte-verzuim en € 500 extra personeel), voor de jaarschijf 2021 gaat het om € 1.325 (= € 125 ziekte-verzuim, € 200 extra personeel en € 1.000 reservering t.b.v. Algemene Reserve/ weerstands-vermogen) en voor de jaarschijven 2022 en 2023 om € 1.500 (= € 200 tbv ziekteverzuim, € 300 tbv extra personeel en € 1.000 reservering t.b.v. Algemene Reserve/weerstandsvermogen).

De 2e aanpassing mutatie heeft betrekking op het standpunt van de toezichthouder om de Taakstelling Sociaal Domein afzonderlijk zichtbaar te maken en deze niet mee te nemen in de begroting. In de tabel Mutaties staat vermeld wat dat voor spoor 1 betekent. Spoor 1 wordt als volgt gecorrigeerd; in 2020 -€ 175, in 2021 -€ 575, in 2022 -€ 1.000 en in 2023 -€ 1.300.

Naast deze grote mutaties zijn nog een paar kleinere mutaties doorgevoerd, die hieronder worden toegelicht:

1.3.1. Vertrekpunt aangepast: de door de toezichthouder gecorrigeerde posten op de begroting 2020 worden niet meer expliciet in beeld gebracht, omdat zij bij het opstellen van het vertrekpunt meegenomen zijn.

1.3.4. Vermogenspositie: deraadsinformatiebrief is van mei i.p.v. april

Blz 4:     Binnen programma 0 Bestuur zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Overzicht programma 0 Bestuur uit versie 20-05-20

Nr PortH Omschrijving 2020 2021 2022 2023
    Programma 0 Bestuur X 1.000 X 1.000 X 1.000 X 1.000
1 LK Stijging accountantskosten -10 -10 -10 -10
2 RW Bijstelling uitkeringen voormalig personeel o.b.v. werkelijke kosten 17/18/19 158 158 158 158
3 RW Bijstelling opleidingen en advieskosten op basis van werkelijke kosten 136 136 150 150
4 LK Deze stelpost onvoorzien wordt niet ingezet. De stelpost onvoorzien o.b.v. financiële verordening wordt gehandhaafd. 120 117 117 117
5 RW Temporiseren van automatisering 175 75 75 75
    Diverse kleine mutaties en correcties 383 190 66 -229
    Totaal 962 666 556 261

Overzicht programma 0 Bestuur uit versie 15-05-20

Nr PortH Omschrijving 2020 2021 2022 2023
    Programma 0 Bestuur X 1.000 X 1.000 X 1.000 X 1.000
1 LK Stijging accountantskosten 10 10 10 10
2 RW   Daling uitkeringen voormalig personeel 80 80 80 80
3 RW Daling uitgaven B&W o.b.v. werkelijke kosten 78 78 78 78
4   Diverse kleine mutaties en correcties 219 -826 -1.113 -1.407
    Totaal 387 -659 -944 -1.239

Toelichting mutaties:

  • Stijging accountantskosten heeft een negatieve uitwerking op het resultaat i.p.v. een positieve;
  • Nr. 2 Bijstelling uitkeringen voormalig personeel (€ 158) in de versie van 20-05-20 is de samenvoeging van de nrs. 2. Daling uitkeringen voormalig personeel (€ 80) en 3. Daling uitgaven B&W (€ 78) uit de versie 15-05-20;
  • In overleg met de toezichthouder is een aantal correcties met een waarde > 100 toegevoegd (nrs 3 t/m 5).

Tot slot blijkt uit de totaaltellingen, dat in de versie van 20-05-20 het nieuwe beleid uit spoor 1 is gehaald:

  • Jaarschijf 2020: totaal was € 387, totaal wordt € 962, verschil is € 575 = nieuw beleid 2020;
  • Jaarschijf 2021: totaal was € -659, totaal wordt € 666, verschil is € 1.325 = nieuw beleid 2021;
  • Jaarschijf 2022: totaal was € -944, totaal wordt € 566, verschil is € 1.500 = nieuw beleid 2022;
  • Jaarschijf 2023: totaal was € -1.239, totaal wordt € 261, verschil is € 1.500 = nieuw beleid 2023.

De verschillen tussen de nieuwe versie van 20 mei 2020 en die van vrijdag jl. zijn hiermee toegelicht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *