ANBI informatie

= = = deze pagina is onder constructie = = =

Als ANBI moeten wij op onze website, of op een gemeenschappelijke website van bijvoorbeeld een brancheorganisatie, de volgende gegevens publiceren:

De naam van de instelling. Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan vermeld in de statuten? Publiceer dan beide namen.
Statutaire naam: Stichting Radio- Televisie Sternet
Roepnaam: RTV Sternet

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) of het fiscaal nummer
RSIN 801403741

De contactgegevens van de instelling:
Postbus 110
7480 AC Haaksbergen

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI:
De stichting heeft in haar statuten het volgende doel vastgelegd:

  1. Het uitzenden van omroepprogramma’s bestemd voor de gemeente Haaksbergen, hierna te noemen de gemeente.
  2. Een programma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar programma geacht kan worden van algemeen nut te zijn.
  3. De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een programma dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente.
  4. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.
  5. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
  6. De stichting beoogt het algemeen nut.
  7. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De hoofdlijnen van het beleidsplan
Wij zijn de publieke omroep van, voor en door onze gemeente. Wij brengen dagelijks lokaal nieuws en info via Televisie, Radio, Website, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Pinterest.
Onze missie is om de communicatie en verbinding tussen de inwoners in onze gemeente te bevorderen.

De functie van de bestuurders. Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders die in de statuten staan, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’. De namen van de bestuurders.
Joop Noppen, voorzitter

Het beloningsbeleid. Publiceer het beloningsbeleid voor de beleidsbepalers zoals beschreven in de statuten. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel en de directie. Voor deze laatste groep is een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel voldoende, als dat van toepassing is.
De statuten (artikel 6.10) vermelden:
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten.


een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
een financiële verantwoording