Raadsvoorstel financiëel herstelplan Haaksbergen 2020

Voorstel: Kennis te nemen van de mutaties en correcties op de begroting 2020 (met een waarde…

Financieel herstelplan Gemeente Haaksbergen

De gemeente organiseert inspraakavonden.