Einde inzageperiode Ontwerp Gemeentelijk Windbeleid

De inzageperiode voor het Gemeentelijk Windbeleid is in de week van 25 april 2024 afgerond. Het ontwerp windbeleid van de gemeente is aanvullend op het provinciale beleid. Daarmee kunnen de belangen van de inwoners van Haaksbergen in de besluitvorming worden meegenomen.

Sinds 28 maart lag het Ontwerp Gemeentelijk Windbeleid ter inzage bij de receptiebalie van het gemeentehuis. Gedurende een periode van vier weken kon iedereen schriftelijk of mondeling een eigen zienswijze hierop indienen. Men kon het document ook bekijken op de website van de gemeente Haaksbergen.

Wat u moet weten

De omschakeling van energie-opwekking met fossiele brandstof naar andere, duurzame bronnen roept veel vraagtekens op en leidt mede daardoor ook tot steeds meer discussie. Alleen al het al of niet plaatsen van windmolens in de omgeving van Haaksbergen houdt de gemoederen van veel inwoners bezig. Het laatste woord daarover is dan ook nog niet gezegd. Toch heeft het college van B&W inmiddels een eigen Ontwerp Gemeentelijk Windbeleid gedefiniëerd.

Het is de provincie Overijssel die, op basis van haar eigen beleid, besluiten neemt over het plaatsen van windmolens in onze provincie. De provincie is daarvoor het bevoegd gezag voor het besluit over de ruimtelijke onderwerpen, zoals de locatie en de hoogte van de windmolens.

Het Ontwerp Gemeentelijk Windbeleid van de gemeente Haaksbergen is aanvullend op het provinciale beleid. De gemeente kan daarmee invloed uitoefenen op niet-ruimtelijke onderwerpen, zoals slagschaduw, verlichting, omgevingsgeluid, gebruik van grondstoffen en eigendom. Daarmee kunnen de belangen van de inwoners, zo nodig, in de besluitvorming worden meegenomen.

Wat vooraf ging

Al in 2021 heeft de gemeenteraad, op last van de provincie, een strategisch koersdocument voor duurzame energieopwekking vastgesteld, de zogenaamde RES (Regionale Energiestrategie)1.0. Eén van de daarin gemaakte afspraken was dat elke gemeente voor 1 juli 2023 zoekgebieden en beleidskaders voor windenergie zou hebben opgesteld, als ze tenmiste zelf de regie wilden behouden. Haaksbergen heeft daarvoor gekozen.

De conclusie uit dat haalbaarheidsonderzoek was dat ten noorden en ten zuiden van Buurse onder bepaalde voorwaarden mogelijkheden voor grootschalige windenergie in Haaksbergen aanwezig waren. In november 2023 werd echter besloten om het zuidelijk gebied uit te sluiten en het noordelijk gebied wat kleiner te maken. Nog steeds groot genoeg om aan de gestelde normen te voldoen.

Deze keuze had wel tot gevolg dat het oorspronkelijke participatiplan aangepast moest worden en inwoners van Haaksbergen geen invloed meer hadden op de keuze voor de locatie.

Het zal geen verbazing wekken dat er daarna door diverse belanghebbenden al de nodige tegenwind werd gegeven. Met het gewijzigde participatieplan kregen belanghebbenden een aantal concept plannen voorgelegd waarover zij zich konden uitspreken. Dat hebben ze inmiddels ook gedaan.

Dit Ontwerp Gemeentelijk Windbeleid van de gemeente heeft nu voor iedereen ter inzage gelegen, en daarmee is de volgende stap afgerond: de wettelijk verplichte inspraakronde waarin bewoners formele zienswijzen konden indienen.

Intussen heeft Pure Energie, samen met Energiecoöperatie Haaksbergen, bij de provincie een vergunningaanvraag gedaan voor het genoemde windpark aan de noordkant van Buurse voor windmolens van 280 m hoogte. De provincie heeft toegezegd geen besluit te nemen over de vergunningaanvraag vóór 1 juni 2024. De provincie heeft de vergunningaanvraag al wel in behandeling genomen en bij Pure Energie informatie opgevraagd over ruimtelijke en technische aspecten, ecologische kaders en projectparticipatie.

Meer over politiek in Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Tekst: René Appels
Eindredactie: Mchel van der Voort
Een productie van RTV Sternet