Er gloort weer toekomst voor De Kappen

De gemeenteraad wil de Kappen in ieder geval financieel overeind houden tot het einde van de voorzieningendiscussie.

De gemeenteraad is van mening dat “De Kappen in ieder geval overeind moet blijven tot aan het einde van de voorzieningendiscussie.” Dat betekent een financiële impuls door de gemeente. Op basis hiervan zal de provincie Overijssel de toegezegde subsidie niet terugvorderen. Kortom er gloort weer hoop voor De kappen.

De op 29 juni aangehouden motie werd vervangen door een nieuwe motie met de veelzeggende titel, “Financieel overeind houden van De Kappen tot het einde van de voorzieningendiscussie.” De motie werd unaniem aangenomen. De huurachterstand 2021 wordt “rechtmatig financieel afgedekt”. En het “tekort 2022 van 118.000 euro wordt gedeeltelijk afgedekt door de huur niet te innen.” En ook voor 2022 maakt De Kappen “aanspraak op € 50.000 coronasubsidie.”

Al deze maatregelen worden voorgesteld om de tijd tussen nu en de afronding van de zogenaamde “voorzieningendiscussie” te overbruggen. Deze voorzieningendiscussie waarin De Kappen een belangrijke rol speelt moet uiterlijk oktober 2022 worden afgerond.

Haaksbergse maat

Patrick ten Voorde (CDA) benadrukte de noodzaak van de voorzieningendiscussie: “We moeten af van het gesodemieter dat er te weinig geld is.” Er moet vastgesteld worden wat financieel nodig is, zodat we volgend jaar niet met dezelfde financiële problemen geconfronteerd worden. “Voorzieningen met de Haaksbergse maat, daar gaat het om.” Er moet een balans gezocht worden tussen wat we willen en wat financieel mogelijk is. Thij Looman (PvdA) stelde vast dat door deze motie De Kappen voorlopig gered is. Wat de toekomst betreft moet we vooral uitgaan van hetgeen waarover we het, wat De kappen betreft, met elkaar eens zijn. Hij stelde vast dat in deze vergadering de eensgezindheid om De Kappen te redden duidelijk is getoond. Ook Gert Jan Vonkeman (D66) had de motie medeondertekend en zei de verdere beraadslagingen af te wachten.

Geen geld, wel ondersteuning

Freek Ebeling (VVD) stelde vast dat De Kappen door de coronapandemie geen goede start heeft gemaakt. De financiën zijn anders uitgepakt dan was gehoopt. Eén en ander kan door deze motie hersteld worden. Wesley Uuldriks (NH) zei een tegenstander te zijn van het overmaken van geld naar de bankrekening van De Kappen, “maar daar is in deze motie geen sprake van en daarom kunnen we ermee instemmen.” Hij riep het college op, om verrassingen te voorkomen, om de komende tijd alle relevante informatie met de raad te delen. Hij zag de motie als een steun in de rug van De Kappen. Nicole Wielens (DAP) benadrukte het belang van het nieuwe en toekomstbestendige bestuur.

Realistische opdracht

Wethouder Louis Koopman stelt vast dat het een werkbare motie is die unaniem door de raad gedragen wordt. De motie bevat “een duidelijke en realistische opdracht” en benadrukt daarnaast “de rechtmatige en zorgvuldige” uitvoeringen. “We zullen deze duidelijke en realistische opdracht aan het nieuwe college doorgeven.”

Antwoordbrief

Er ontstaat nog enige discussie over de beantwoording van de brief van de Gedeputeerde aan de raad van Haaksbergen. Moet het college die beantwoorden of de raad als geadresseerde? Na enige discussie wordt besloten dat de raad die brief zal beantwoorden. Patrick ten Voorde biedt aan de brief te schrijven.

De motie wordt unaniem aangenomen. Daarmee is De Kappen voorlopig gered. In oktober na de afronding van de voorzieningendiscussie zal De Kappen echter weer op de agenda staan om te besluiten over een definitieve oplossing.

Kijk voor meer informatie op de website van de Kappen

Meer over Cultuur in Haaksbergen

Meer over politiek in Haaksbergen

Volg het nieuws in Haaksbergen

Tekst: Bernie Wiegman
Foto: Kevin Damhuis
Een productie van RTV Sternet

= = = = =

De tekst van de door de gemeenteraad unaniem aangenomen motie

Onderwerp: Financieel overeind houden van De Kappen tot het einde van de voorzieningendiscussie

De raad van de gemeente Haaksbergen in vergadering bijeen op 7 juli 2022:

Constaterende dat:
− Het bestuur van Coöperatie De Kappen heeft aangegeven een faillissement aan te vragen indien er op korte termijn geen aanvullende financiering beschikbaar wordt gesteld;
− Het college heeft aangegeven alleen met een duidelijke en realistische opdracht te kunnen werken om deze voorziening (tijdelijk) voor Haaksbergen te behouden;
− Gedeputeerde Staten d.d. 21 juni 2022 een brief aan de gemeenteraad heeft gestuurd, waarin o.a. wordt aangegeven dat de provincie en het Rijk extra middelen voor bibliotheken beschikbaar stellen;
− De fracties in de door de raad op 8 juni 2022 unaniem vastgestelde raadsafspraken hebben afgesproken dat het college wordt gevraagd in september 2022 een voorstel aan de raad voor te leggen over het te volgen besluitvormingsproces rondom de voorzieningen;
− Coöperatie De Kappen een van de voorzieningen is die onderwerp zijn van de voorzieningendiscussie;

Overwegende dat:
− Om een zuivere voorzieningendiscussie te kunnen voeren er ook een voorziening moet zijn om besluiten over te nemen;
− Leden van het bestuur van de Coöperatie De Kappen kenbaar hebben gemaakt zo spoedig mogelijk hun bestuursfunctie te willen neerleggen;
− Coöperatie De Kappen, dat als burgerinitiatief ontstaan is in een Coronapandemie, een eerlijke kans moet krijgen voor een realistisch voortbestaan;
− Onvoldoende zicht is op de financiële en organisatorische effecten bij een eventueel faillissement van De Kappen.
− Mogelijk vele, in De Kappen gevestigde verenigingen en instellingen getroffen worden door een mogelijk faillissement en dat, zoals ook GS schrijft, met de mogelijke verdwijning van De Kappen er een ontwikkeling in gang wordt gezet, die ernstige gevolgen heeft voor de basisvoorzieningen in Haaksbergen;
− Op grond van bestuurlijke afstemming tussen portefeuillehouder en gedeputeerde het ernaar uitziet dat als de gemeente in ieder geval de tekorten afdekt over 2021 en 2022 de Provincie Overijssel voorlopig afziet van terugvordering van deze subsidie;
− De raad unaniem van mening is dat de Kappen in ieder geval overeind moet blijven tot aan het eind van de voorzieningendiscussie;
− De Kappen en de gemeente de intentie hebben de voorzieningendiscussie z.s.m. af te ronden en daarbij te steven naar uiterlijk oktober 2022;
− Haaksbergen een bibliotheekvoorziening moet hebben en ondermeer een theaterfunctie in de ‘huiskamer van Haaksbergen’ wil behouden;

Roept het college op om:
− De huurachterstand van 2021 ter hoogte van 118.000 euro rechtmatig financieel af te dekken;
− Het tekort van 2022 ter hoogte van 181.000 gedeeltelijk af te dekken door de huur niet te innen vanaf 1 juli 2022 tot aan het einde van de voorzieningendiscussie;
− De Kappen ook voor 2022 aanspraak te laten maken op de rijksmiddelen voor Corona ter hoogte van de huidige maximale 50.000 euro;
− Naar aanleiding van de voorzieningendiscussie voor het eind van dit jaar nieuwe structurele financiële afspraken met De Kappen te maken;
− In overleg met het huidige bestuur van de Coöperatie De Kappen mee te helpen in de zoektocht naar een nieuw bestuur en de daarvoor geïnteresseerde fracties hierbij te betrekken;
− De raad over de uitvoering van bovenstaande opdrachten per raadsinformatiebrief te informeren.
En gaat over tot de orde van de dag

De fracties van

PvdA D66 VVD CDA