Gemeenteraad Haaksbergen geeft groen licht voor verdere uitvoering Marktplan

Diverse partijen in de gemeenteraad onderstreepten dat nog lang niet alle problemen rond het Marktplan naar genoegen zijn opgelost

Het overleg tussen B&W en de Gemeenteraad over de voortgang van het Marktplan zou eerder in december 2022 hebben plaats gevonden, maar het onderwerp werd toen, vanwege tijdgebrek, doorgeschoven naar 25 januari 2023.

Het overleg werd op 11 januari voorafgegaan door een ‘briefing’ door de onafhankelijke gespreksleider participatie aan de Commissie Ruimte. Deze briefing was vooral gericht op de procesgang van het participatietraject, dat was ingezet met betrokken omwonenden en winkeliers. Over de inhoud van de resultaten tot dusver kon en wilde de gespreksleider niet echt veel vertellen op 11 januari, want het overlegtraject was gewoon nog niet klaar. Wel kon hij toelichten, dat het traject tot dusver en wat hem betreft naar tevredenheid was verlopen: er lagen voorstellen, die meteen zouden konden worden gerealiseerd en er waren voorstellen vanuit de deelnemers, die nog nader overleg met de gemeente en/of de ontwikkelaars nodig maakten. Hij onderstreepte nog eens, dat het gebied waarover kon worden meegepraat, beperkt was tot de verkeersafwikkeling, het parkeren en de inrichting van de openbare ruimte. Het Marktplan als totaalproject was en is geen onderwerp van participatie.

Actualiteitscheck

Over de feitelijke besluitvorming van het Marktplan gaat de Gemeenteraad, die voorstellen beoordeelt, die ‘aangedragen’ worden door het college van B&W. En dat was dus zo ver op 25 januari. Wat er op de agenda stond was niet zozeer een eindvoorstel, want daarvoor is een wijziging van het bestemmingsplan (in het laatste vastgestelde plan is immers geen ruimte voor een supermarkt!) nodig, maar een ‘actualiteitscheck’. Deze check hield in, dat het college nog eens de stand van zaken rapporteert aan de gemeenteraad en vraagt ‘of we nog steeds op hetzelfde spoor qua aanpak zitten’. Een soort tussenstation dus. Zegt de Gemeenteraad ‘ja’ tegen de actualiteitscheck, dan krijgt het college in feite groen licht om met de uitwerking van de plannen verder te gaan. Die uitwerking heeft dan in de eerste plaats betrekking op de aanpassing van het bestemmingsplan, de definitieve transactie van de grond aan een van beide ontwikkelaars, het overleg met de omwonenden en andere betrokkenen en de financiële planning van het hele project. Laten we de actualiteitscheck een ‘pas op de plaats’ noemen, waarbij betrokken partijen nog eens voor alle duidelijkheid vaststellen of alle neuzen nog steeds dezelfde kant uit staan.

Niet alle neuzen staan dezelfde kant op

Dat laatste bleek dus tijdens de vergadering niet volledig het geval. Diverse partijen onderstreepten, dat nog lang niet alle verkeersproblemen naar genoegen zijn opgelost, dat er ruimte voor spelen en kunst moet zijn in de openbare ruimte in het Marktplan. De lange duur van de hele Marktplangeschiedenis werd nog eens dik onderstreept, de kwaliteit van de participatie bekritiseerd, er werd door een paar partijen getwijfeld aan de aanzuigende werking van de geplande supermarkt naar de andere winkels in het centrum. Er werd ook opgemerkt, dat een extra supermarkt gevolgen heeft voor de omzet van de bestaande supermarkten. De rechtskracht van de eerdere grondverkoop aan een van beide ontwikkelaars werd in twijfel getrokken (de transactie ging uit van een ander plan met minder supermarktruimte en minder woningen uit en zou de transactie niet in strijd zijn met het zogenoemde Didam-arrest? ).

Bezwaren van partijen

D66 en Team DAP hadden de meeste bezwaren tegen de actualiteitscheck en dienden een motie in, waarin de variant met de supermarkt werd afgewezen en werd gepleit voor een oplossing zonder supermarkt, maar wel met andere winkels. De andere partijen plaatsten wel kanttekeningen of stelden kritische vragen, maar leken al in eerste termijn op hoofdlijnen akkoord te gaan met het thans voorliggende plan. Opvallend was, dat NH wel instemde met de actualiteitscheck, daarmee ‘groen licht’ aan de wethouder gaf, maar een voorbehoud maakte bij de te zijner tijd te verlenen goedkeuring aan de wijziging van het bestemmingsplan.

De wethouders reageren

Het college, bij monde van wethouder Scholten, beantwoordde alle vragen en onderstreepte het belang van ‘doorgaan met het huidige plan’. Met name de kritiek vanuit DAP, dat het college niet betrouwbaar gehandeld zou hebben in dit project, wierp hij fel van zich. Ook de twijfels met betrekking tot de aanzuigende werking in het belang van het hele centrum, deelde hij niet. Hij benadrukte nog eens, dat de belangen van alle betrokken partijen heel groot zijn, ook die van de andere supermarkten (die omzet moeten inleveren, maar een goed bestaan blijven hebben). Hij gelooft in de geschetste voordelen voor het hele centrum en voelt niets voor het alsnog ingaan op alternatieve plannen. Vanzelfsprekend moeten de onderhandelingen met de ontwikkelaar over de grondprijs opnieuw worden gevoerd (er is wel een verkoopovereenkomst, maar de grondtransactie heeft nog niet plaatsgevonden!), mede omdat het hele project een andere inhoud en omvang heeft gekregen dan voor de overeenkomst.

Ook wethouder Niemans (vooral vanwege zijn juridische betrokkenheid) kwam uitvoerig aan het woord, waarbij hij diep inging op de relevantie van het Didam-arrest voor het Marktplanproject en de validiteit van de verkoopovereenkomst van de grond. Hij was ervan overtuigd, dat het Didam-arrest (slechts onder bepaalde voorwaarden mag een grondverkoop ondershands plaatsvonden) hier geen hinder zou opleveren. De overeenkomst op zich was volgens hem ook niet aanvechtbaar.

De finale stemming

Uiteindelijk kon burgemeester Welten de stemming aankondigen en de uitslag daarvan was overduidelijk: D66 en DAP stemden tegen doorgaan met het huidige plan, de andere partijen waren er voor, ook NH. Zo kreeg het college groen licht om door te gaan met de plannen voor de Markt. Maar er is nog een lange weg te gaan: voorbereiden en bespreken bestemmingsplan, financiering, overleg tussen college en ontwikkelaars, afronden van het participatietraject. Kortom: als het bestemmingsplan voor de raad geagendeerd wordt, begin er weer een spannende fase in het project Marktplan. Er is groen licht, maar er kunnen nog diverse partijen ‘door rood’ rijden.

Meer over politiek in Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Tekst: Ton van Rijswijk
Een productie van RTV Sternet