Gemeenteraad neemt begroting 2023 aan

Met uitzondering van de fractie van Team Dap stemden alle fracties woensdag 9 november in met de begroting 2023.

Onderwerpen die voor de nodige discussie zorgden waren De Kappen, de hondenbelasting, het uitblijven van de woonvisie en het mogelijke ingrijpen van de provincie Overijssel bij het plaatsen van windmolens.

Woonvisie

Alle fracties wilden van het college weten wanneer de Woonvisie aan de raad wordt aangeboden. De raad wil duidelijkheid over waar welke woningen gebouwd gaan worden en meer aandacht voor het bouwen van nieuwe woningen. De VVD stelde voor ‘het verlenen van een woonbestemming aan een groot aantal recreatiewoningen.’ Volgens de fractie NH is ‘de Stuurgroep Buurse een goed voorbeeld van een burgerinitiatief, dat zich wil inzetten voor het behoud van maatschappelijk vastgoed.’ Het college werd opgeroepen tot samenwerking met de Stuurgroep. Wethouder Jan-Herman Scholten zegt dat er met de Stuurgroep wordt samengewerkt. De conceptversie Woonvisie wordt in december aan de raad aangeboden en komt dan vrij voor inspraak. Na deze consultatieronden wordt de definitieve versie geschreven. ‘Daarnaast zijn wij erg druk met flex-wonen.’

Onderwijs

VVD wilde weten hoe het staat met het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs. Komt er een nieuwe locatie voor het Assink, wordt er verbouwd? Ook DAP verbaasde zich over de gang van zaken m.b.t. het Assink, met name over het schrappen van de nieuwbouw, die in juli 2019 nog als hoogste prioriteit werd gezien. De PvdA stelde vast dat het Assink niet eens werd genoemd in de begroting. Het CDA pleitte voor een ‘breed Voortgezet Onderwijs binnen onze gemeentegrenzen.’ D66 stelde voor om met betrekking tot het Assink, ‘verbouw en verbetering te schrappen en om te zetten in nieuwbouw.’ Wethouder Jan-Herman Scholten zegt dat het IHP, dat door alle schoolbesturen wordt gedragen, in december aan de raad wordt aangeboden.

Container-management

Om te besparen op de kosten afvalinzameling stelde de VVD voor over te gaan op het zogenaamde ‘container-management en over te gaan op na-scheiding.’ De D66 fractie zei, al sinds 2019 te pleiten voor het invoeren van het container-management systeem.’ Het bespaart de kosten en stelt ons instaat ‘de doelstelling afvalloos Twente te halen.’ Het CDA wilde dat het college ‘de frequentie het legen van de groencontainers in het buitengebied en binnen de bebouwde kom gelijkstelde.’ Wethouder Johan Niemans zei dat het college bezig was met een managementsysteem en de raad begin 2023 daarover stukken krijgt aangeboden.

De voorzieningendiscussie (VzD)

De VVD sprak de hoop uit dat de voorzieningendiscussie (VzD) ‘eind eerste kwartaal 2023 kan worden afgerond.’ DAP stelde vast dat er meer subsidie naar De Kappen ging dan in de begroting werd genoemd en diende samen met de VVD een amendement in om de subsidie van € 181.000 voor 2022 die ook in 2023 is begroot ‘uit de begroting te verwijderen’ en ‘de VzD af te wachten.’ De PvdA stelde vast ‘dat de huidige VzD laat zien dat er geld bij moet om de voorzieningen te behouden.’

Wethouder Pieter van Zwanenburg zei dat de € 181.000 juist door de raad beschikbaar was gesteld om de periode van de VzD te overbruggen. Maar de zorgvuldigheid van deze discussie vraagt gewoon meer tijd. De door DAP genoemde subsidie is een aanvraag en over aanvragen wordt de raad niet geïnformeerd. De wethouder zegt dat er een procesvoorstel naar de raad zal gaan waarin alle inhoudelijke en financiële aspecten van de discussie aan de orde komen. Wethouder van Zwanenburg raadt het amendement af. Ook wethouder Niemans betoogt dat dat de lopende subsidies ook voor 2023 zijn begroot om de voortgang te garanderen. Ook hij ontraadt het amendement.

De VVD vroeg, samen met DAP en PvdA, in een motie aandacht voor de jongeren. Het college werd gevraagd, om samen met jongeren een plan te maken over wat jongeren nodig hebben om elkaar te kunnen ontmoeten en zich te vermaken. De motie werd unaniem aangenomen.

Hondenbelasting

DAP, D66 en VVD dienden een amendement in met de strekking ‘de hondenbelasting voor het jaar 2023 af te schaffen.’ Er ontstond een heftige discussie. De hondenbelasting is een achterhaald fenomeen. Ook de Tweede Kamer heeft in een motie voor de afschaffing gepleit. Hondenbelasting is ‘een behoorlijke aanslag voor inwoners met een laag inkomen.’ Afschaffen voor 2023 betekende voor het CDA en D66 een definitief afschaffen, ‘omdat je de belasting in een volgend jaar niet weer kunt invoeren.’ Wethouder Niemans begrijpt de overwegingen om de belasting af te schaffen, maar betoogt dat er met het geld dat de belasting opbrengt ook veel goede dingen worden gedaan zoals het aanleggen van hondenuitlaat plaatsen. De wethouder zegde de raad toe, uit te zullen zoeken welk deel van de inkomsten van ca € 140.000 aan het honden-beleid wordt besteed en welk deel een algemene bestemming heeft. Toch werd dit amendement, met de tegenstemmen van de PvdA, aangenomen.

Energietransitie

De CDA fractie pleitte voor ‘het toestaan van kleinere windmolens op particulier terrein.’ Wethouder Johan Niemans zei dat dit ter sprake zou komen in de omgevingsvisie. De PvdA stelde in een amendement voor ‘om € 500.000 uit de Algemene financiële Reserve beschikbaar te stellen voor de aanpak van de energiecrisis,’ omdat met het huidige bedrag van € 100.000 ‘geen substantiële aanpak van de crisis mogelijk is.’

Wethouder van Zwanenburg stelt voor om de motie aan te houden. Hij zegt namelijk bezig te zijn om het geld, dat Haaksbergen van het rijk heeft gekregen om de corona-klappen op te vangen en waarvan nog € 250.000 niet is uitgegeven, daarvoor in te willen zetten. Maar dat gaat wel in overleg met de samenleving en de daar actieve organisaties. De PvdA besloot de motie aan te houden en niet in stemming te brengen.

PvdA, DAP en D66 dienden een amendement in om in Haaksbergen sneller over te gaan op duurzame verlichting en de daarvoor gereserveerde gelden in 2023 en 2024 aan te wenden. Wethouder Scholten zei het amendement te zullen overnemen, als de raad het aanneemt. Dit amendement werd raadsbreed gesteund.

DAP, PvdA en D66 dienden ook een motie in die het college opdroeg, ‘onderzoek te doen naar lokale duurzaamheidsleningen om efficiënter met de duurzaamheidsopgave van de woningen om te gaan.’ Wethouder Niemans zegde de raad toe met de motie aan de slag te gaan, maar dat de resultaten pas in het eerste kwartaal 2023 beschikbaar zullen zijn. Deze motie werd raadsbreed gesteund.

PvdA en D66 dienden een motie in om een procesplan voor het participatietraject windenergie op te stellen en daarvan de provincie op de hoogte te stellen. Eén en ander om te voorkomen dat de provincie Overijssel het voortouw neemt als er initiatieven voor windmolens in Haaksbergen van de grond komen. Als de gemeente geen gebieden heeft aangewezen, kan de provincie die aanwijzen. Wethouder Niemans zag de motie als een steun in de rug en zei daar begin volgend jaar op terug te komen. De motie werd aangenomen met de stemmen van DAP en VVD tegen.

Wat betreft de duurzaamheid kon wethouder Niemans nog een aanvullende doeluitkering uit Den Haag melden.

Stemming

De begroting 2023 werd aangenomen. De DAP-fractie stemde tegen, omdat die raadsleden het niet eens waren met € 181.000 die voor De Kappen in de begroting is opgenomen.

Meer over politiek in Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Tekst: Bernie Wiegman
Een productie van RTV Sternet