Gemeenteraad stemt voor toepassing Wet Voorkeursrecht Gemeenten

Het collegevoorstel om de WVG van toepassing te verklaren op de gebieden genoemd in het addendum van de structuurvisie werd met 13 stemmen voor en 3 tegen (Team DAP) aangenomen.

Onduidelijkheden en de structuurvisie als basis

Zowel in de voorafgaande discussie van de commissie Ruimte op woensdagavond 14-2-24 als in de raadsvergadering van donderdag 15-2-24 bleek, dat enkele fracties het moeilijk vonden om akkoord te gaan met het collegevoorstel om de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) van toepassing te verklaren op gebieden aan de randen van Haaksbergen.

Toepassing van de wet is bedoeld om speculatie met grond te voorkomen en wil zeggen, dat grondeigenaren de grond in het aangegeven gebied (geïnventariseerd door het bureau Strootman) bij voorgenomen verkoop eerst moeten aanbieden aan de gemeente, die zodoende de regie houdt over wel of geen woningbouw in de gebieden, die opgenomen zijn in een addendum (toevoeging/bijlage) van de eerder door de gemeenteraad vastgestelde structuurvisie van 2014.

De structuurvisie geeft helderheid over de planologische plannen van de gemeente, maar die vraagt om een update, gelet op het ambitieuze en noodzakelijke nieuwbouwprogramma van de gemeente. Die update zit, wat het wonen betreft, dus in een addendum, dat overigens nog afzonderlijke behandeling vraagt door de gemeenteraad, want het betreft in feite een aanpassing van de eerder genoemde structuurvisie.

Accoord betekent nog geen accoord met de uiteindelijke bouwplannen

Hoewel bij herhaling door de verantwoordelijke wethouders werd aangegeven, dat een akkoord met het voorstel de WVG toe te passen, nog geen automatisch akkoord zou worden gegeven met mogelijke nieuwbouwplannen (daar zijn wijzigingen bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen voor nodig) bleven met name de fracties van Team DAP en D’66 moeite hebben met het voorstel. Beide partijen dienden samen een amendement in, dat met name de Honesch uit wilde sluiten van het voorstel en het accent meer gelegd moest worden op het noordelijk randgebied van Haaksbergen.

Met name D’66 onderstreepte, dat in het addendum percelen werden genoemd, waar ‘wij geen bouwactiviteiten willen’. Team DAP vond het voorstel van het college zelfs ‘een aanfluiting’. ‘Waarom is de raad niet in beslotenheid geïnformeerd over de diverse zienswijzen, die zijn ingediend door belanghebbende grondeigenaren’, vroeg Gea Costeris zich af. Burgemeester Welten wierp de kwalificatie van ‘een aanfluiting’ verre van zich en baseerde de anonimiteit in de publicaties over de zienswijzen als een rechtstreeks en logisch gevolg van toepassing van de AVG (gegevens bescherming personen) en de ABW (Algemene Bestuurswet).

Stemming over collegevoorstel en amendement

Na ‘bezwerende’ antwoorden van de beide wethouders (Scholten en Niemans) op diverse vragen, waarin nog eens werd onderstreept, dat een akkoord met dit voorstel niet betekende, dat ook eventuele toekomstige bouwplannen impliciet geaccordeerd zouden worden, kon er gestemd worden over het voorstel van het college. D’66 probeerde het nog met een nuance (een uitzondering voor de Honesch), maar dat werd afgewezen: het voorstel van het college zou integraal aangenomen moeten worden of niet. Afzonderlijk werd er gestemd over het amendement van D’66 en team DAP. Het amendement werd met 5 voor en 11 stemmen tegen afgewezen, het collegevoorstel (om de WVG van toepassing te verklaren op de gebieden genoemd in het addendum van de structuurvisie) werd met 13 stemmen voor en 3 tegen (Team DAP) aangenomen.

Meer over politiek in Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Tekst: Ton van Rijswijk
Een productie van RTV Sternet