Groen licht voor Marktplan knippert onrustig

Deelnemers trekken zich terug uit het inspraakproject.

De gemeenteraad van Haaksbergen gaf op 25 januari ‘groen licht’ aan het college om verder te gaan met de realisering van de laatste versie het Marktplan. D66 en DAP stemden tegen en NH stemde wel voor, maar maakte een voorbehoud (‘onze instemming van nu impliceert niet een akkoord bij voorbaat met de wijziging van het bestemmingsplan’), maar per saldo stemden dus 14 leden voor en 5 tegen. Dat wil dus wel zeggen, dat de verhouding 9 voor en 10 tegen wordt als NH te zijner tijd alsnog tegen het nieuwe bestemmingsplan voorstel zou stemmen.

Geen gelopen race, participatietraject geen oorverdovend succes

Dat wil dus ook niet zeggen, dat het voor wethouder Scholten en de projectontwikkelaars een in alle opzichten ‘gelopen’ race is. Er zijn betrokkenen en belanghebbenden, die hun kruit droog houden. Zo kan het participatietraject tot op dit moment geen onverdeeld succes genoemd worden. De (onafhankelijke) gespreksleider van dit inspraakproject kon op 11 januari in de Commissie Ruimte al geen inhoudelijke eindrapportage in de openbaarheid brengen, omdat de deelnemers nog niet op alle vragen en voorstellen antwoord hadden gehad van de beslissers (gemeentebestuur en ontwikkelaars), maar moest hij volstaan met een soort tussenrapportage over het proces, zoals dat verlopen was. Zijn rapportage maakte daardoor een redelijk overbodige indruk, hoe goed hij ook zijn best deed.

Maar inmiddels heeft een aantal deelnemers (omwonenden van de Markt) zich uit ontevredenheid uit het overleg teruggetrokken, omdat antwoorden op een aantal essentiële vragen en voorstellen naar hun mening uitblijven. En laten we wel zijn, qua belangstelling is het door de gemeenteraad gevraagde participatietraject al geen onverdeeld succes, want de ingestelde werkgroepen begonnen met slechts 6 deelnemers. Dat aantal werd wel iets uitgebreid met extra buurtbewoners en ondernemers, maar boven de 10 kwam het niet ondank alle oproepen van de gemeente.

Het is niet onwaarschijnlijk, dat de beperking van het ‘bespreekgebied’ daar een belangrijke rol in speelde, want de deelnemers mochten niet hun mening geven over het Marktplan als geheel, maar uitsluitend over een aantal belangrijke gevolgen voor de omgeving: parkeren, overlast wegens laden- en lossen, inrichting openbare ruimte etcetera. Dat bracht en brengt betrokken omwonenden in een lastige spagaat: terwijl ze liever helemaal geen supermarkt willen op deze plek, mogen ze meepraten en – denken over de consequenties van dit plan voor hun directe woon- en leefomgeving.

De meeste deelnemers besloten om toch mee te doen om in elk geval zeker te weten, dat ze invloed zouden kunnen hebben op de gevolgen van het plan. Maar nu hebben zich dus een aantal deelnemers zich uit onvrede teruggetrokken nog voordat het eindadvies op tafel ligt.

Waarmee het participatietraject niet direct succesvol lijkt af te lopen. Daarvan werd overigens al melding gemaakt door diverse partijen in de gemeenteraadsvergadering van 25 januari. De gemeente heeft wel aangekondigd, dat er na het participatieproject nog een soort ‘inloopavond’ zal worden georganiseerd om ook andere betrokkenen uit de gemeente Haaksbergen de kans te geven hun mening te geven. Het Marktplan is immers niet alleen voor omwonenden bedoeld, maar is voor heel Haaksbergen relevant.

Inschakeling bureau Ginder

Intussen is het bureau Ginder op het strijdtoneel verschenen. Ingeschakeld door een groep betrokken omwonenden (vooral uit de Hibbertstraat en ‘t Meuke) maar ook op initiatief van het bureau zelf. Namens Ginder sprak Walter Oude Engberink al eens in bij de Commissie Ruimte op 7 december, waarbij hij een betoog hield, dat duidelijk moest maken, dat een supermarkt juist niet de oplossing voor een facelift van het Marktgebied zou zijn. Hij bevestigde toen tevens, dat op het plan (voorgelegd aan de gemeente) nooit gereageerd was. Zijn presentatie werd op 7 december min of meer voor kennisgeving aangenomen door de diverse politieke partijen in de commissie. Tijdens de raadsvergadering in januari (de ‘groenlicht’ vergadering) werd het rapport van Ginder wel door D66 met nadruk als alternatief genoemd, maar volstond wethouder Scholten met de reactie, dat hij voldoende vertrouwen had in de deskundigheid van het bureau DTNP, dat wel voelde voor een supermarkt als kern van het marktplan en de aanzuigende werking voor de overige middenstand in de naaste omgeving van de markt onderstreepte.

Kernpunten van Ginder

Het bureau Ginder stopt niet met de inspanningen om duidelijk te maken, dat een andere invulling van het Marktplan de voorkeur verdient. Kern van hun betoog komt vooral neer op de volgende punten:

  • Een supermarkt veroorzaakt niet de veronderstelde toestroom van klanten naar de andere winkels in de Spoorstraat;
  • Opname van een supermarkt in het plan heeft ingrijpende gevolgen voor de omzet van de andere supermarkten in Haaksbergen (enig omzetverlies wordt overigens ook door DTNP verondersteld);
  • Een plan met overwegend horeca (en kleine winkels) maakt het Marktplein veel aantrekkelijker en heeft wėl een aanzuigende werking op het centrum in de Spoorstraat en de Jhr. v.d. Heydenstraat. Ook aanvullende woningbouw blijft in dit plan goed mogelijk.

Rondgang langs de fracties

Walter Oude Engberink heeft kort voor de belangrijke GR-vergadering (25 januari) namens bureau Ginder een rondgang gemaakt langs alle fracties: ‘Ze hebben niet allemaal grondig geluisterd, op een paar uitzonderingen na. Eigenlijk verbaast mij dat, die mensen zitten er toch voor heel Haaksbergen, ze vertegenwoordigen toch iedereen in ons dorp. Als alle neuzen dezelfde kant op zouden staan (‘wat is het beste voor de ontwikkeling van een nieuwe Markt’?) mag het toch ook geen probleem zijn de bestaande bouwplannen aan te passen?’

Voortgaande discussie

Samenvattend betekent het ‘groene licht’, dat wethouder Scholten op woensdagavond 25 januari incasseerde, nog niet het einde van een discussie, die al tientallen jaren voortwoekert. In elk geval zullen er zogenoemde ‘zienswijzen’ worden ingediend, zodra het concept-bestemmingsplan voor publicatie beschikbaar is. En tegenstanders zijn absoluut van plan daarna de weg te kiezen naar de Raad van State als er met de zienswijzen niets gebeurt. Dat zullen niet alleen de direct omwonenden zijn, maar ook andere belanghebbenden. En laten we de andere supermarktondernemers niet vergeten, die zullen vast niet afwachtend achteroverleunen. Zij zijn zich trouwens al aan het voorbereiden met hun ingediende WOB-verzoek: zij willen beschikken over alle gemeentelijke stukken over dit onderwerp van de afgelopen 5 jaar. Dat doen ze vast niet louter en alleen voor de uitbreiding van hun archief.

Meer over de politiek in Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Tekst: Ton van Rijswijk
Eindredactie: Michel van der Voort
Een productie van RTV Sternet