Groen Licht voor zoutwinning

Gemeenteraad geeft groen licht voor zoutwinning door Nobian.

Om ca. half elf was de “kogel door de kerk” en kon burgemeester Welten de telling na de stemming afronden: 12 leden van de gemeenteraad stemden voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen (VVGB), 7 leden hielden hun afwijzende standpunt overeind. Het raadsvoorstel van het college was aangenomen, de minister van Economische Zaken kan aan de slag met het afgeven van de nodige vergunningen aan Nobian om de zoutwinning in Haaksbergen te starten.
Aan een lang proces van intensief overleg, afstemming, luisteren naar deskundigen en betrokkenen (denk aan actiecomité Laat De Hoeve Niet Zakken) is een einde gekomen. Alle betrokkenen waren ook wel toe aan definitieve duidelijkheid, ook al blijft die duidelijkheid voor een deel van de Haaksbergse bevolking gelardeerd met gevoelens van twijfel.

Samenvatting van Han ten Broeke
Voorafgaand aan de raadsvergadering vatte Han ten Broeke (procesbegeleider aangesteld door het Ministerie van Economische Zaken in overleg met de burgemeester) nog eens samen wat er allemaal de afgelopen maanden gebeurd was, nadat bemiddelaar Wientjes het pad voor hem had geëffend na het wegnemen van een aantal wezenlijke belemmeringen (openbaarheid rapporten en adviezen over de veiligheid). Niemand zal ooit kunnen beweren, dat deze man de besluitvorming een bepaalde richting opgeduwd heeft. Een procesbegeleider aanstellen is ook voor de gemeenteraad en het college zeker geen schande, het ging en gaat hier immers om een uiterst complex probleem, waar Nobian 100 jaar ervaring in de strijd mag gooien, maar waarvoor gewone burgers de kennis van anderen erbij moeten halen. Datzelfde geldt voor gemeenteraadsleden. En zelfs voor het college. Ten Broeke vatte nog eens samen, dat alle aspecten (dashboard) in de voorbereiding op het eindbesluit betrokken zijn, deskundigen geraadpleegd zijn, goede verkenningen plaats hebben gevonden, Hij benadrukte nog eens, dat het eindoordeel uiteindelijk bij de raad behoort te liggen, maar sprak extra zijn waardering uit voor de inzet van het actiecomité uit de Hoeve. En ook voor de manier waarop de gemeenteraad als collectiviteit met het probleem is omgegaan. Ook de waardering voor het college werd niet vergeten.

De inbreng van de fracties
De inhoudelijke inbreng van de raadsfracties maakte in de eerste ronde al meteen duidelijk hoe de verhoudingen lagen, hoewel geen enkele fractievertegenwoordiger expliciet aangaf “voor of tegen” een VVGB te zijn. Er werd (bewust?) ruimte voor discussie opengehouden. Er kwam nog wel een verrassende inbreng van Team DAP, waarin werd gesteld, dat op basis van eerdere bestemmingsplanwijzigingen (onder meer 2013) eigenlijk al akkoord was gegaan met voorgenomen zoutplannen. Maar dat werd met name door de CDA fel betwist. Alle fracties (ook degenen, die later voor zouden gaan stemmen) brachten nog eens hun grote waardering over voor de inbreng van het actiecomité uit de Hoeve maar ook op de samenwerking tussen de fracties onderling. NH benadrukte dat aspect nog eens: de voorbereiding heeft een raad in samenwerking getoond, bij de finale besluitvorming gaat iedereen uit van eigen standpunten. Al snel werd duidelijk, dat van de zijde van Team DAP, PvdA, D66 en NH geen fundamentele kritiek een VVGB in de weg zou staan. CDA en VVD waren niet overtuigd van alle adviezen, voorstel B&W, juridische zekerheden, werking garantie- en omgevingsfonds, garanties overheid en stevenden duidelijk af op een nee.

Reactie college
Het weerwoord van de wethouder op de commentaren van de fracties had eerder het karakter van een samenvatting van het proces tot dusver dan van een inhoudelijke reactie. Nieuwe standpunten zouden ook aan de discussie niet veel meer hebben toegevoegd: vrijwel alles was al gezegd en geschreven. Wethouder van Zwanenburg kwam nog even op het raadstapijt door te stellen, dat we “ook van dit particpatietraject” weer veel hebben kunnen leren voor de toekomst”.

De tweede ronde
De tweede ronde van de fracties in het overleg bracht inhoudelijk geen extra informatie of nieuwe standpunten. De gelegenheid werd gebruikt om elkaar nog eens pittig of licht te bekritiseren en het eindstandpunt kort toe te lichten. Zodat de stemming, die door Welten meteen gestart werd niet echt een verrassing werd: 12-7. Dus een Verklaring van Geen Bedenkingen en groen licht voor Nobian. Althans voor het afgeven van een vergunning.
Reacties
Uiteraard werden nog een aantal betrokkenen direct na afloop geïnterviewd, de beelden en de teksten spreken voor zich: een tevreden Nobian directeur (‘we doen dit nu eenmaal al 100 jaar’), een teleurgestelde voorzitter van het actiecomité De Hoeve (men wil even wat tot rust komen en daarna kijken wat nog juridisch mogelijk zou kunnen zijn) en een tevreden fractievoorzitter van Nieuw Haaksbergen, die zich heel goed realiseerde, dat de stem van zijn partij bepalend was geweest.

Kijk de hele raadsvergadering terug op de website van de gemeente Haaksbergen

Volg de politiek uit Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Tekst: Ton van Rijswijk