Hoorzitting Kadernota: het ravijnjaar nadert

Na vele jaren van financiële zorgen schrijft de gemeente Haaksbergen sinds een aantal jaren weer ‘zwarte’ cijfers. Maar er staan bezuinigingen vanuit het Rijk gepland en de beoogde nieuwe regering gaat daar geen verandering in brengen.

Het zogenoemde ‘ravijnjaar’, waarin vanaf 2026 minder geld naar de gemeenten gaat vloeien, betekent een ingrijpende verslechtering van de financiële positie, want vanaf 2026 zal Haaksbergen circa 2,1 miljoen per jaar minder van het Rijk ontvangen vanuit het zogenoemde gemeentefonds.

Gevolgen voor ‘medebewindstaken’ en ‘lokale visie’

De bezuiniging op het gemeentefonds heeft in de eerste plaats gevolgen voor de financiële ruimte in de zogenoemde ‘medebewindstaken’, dat zijn taken die de gemeente feitelijk uitvoert namens de overheid. Zoals de taken op de terreinen WMO en jeugdzorg. Daarnaast ontstaat er ook ‘spanning’ op andere terreinen, de kernverantwoordelijkheden van de gemeente en het uitvoeren van de met de gemeenteraad overeengekomen ‘lokale visie’. Waarbij gedacht moet worden aan het in stand houden van lokale voorzieningen en het realiseren van nieuwbouw voor het onderwijs zoals het Assink.

Betekenis voor inwoners

Het college geeft in de kadernota het signaal dat ook in Haaksbergen maatregelen genomen zullen moeten worden met een groot maatschappelijk effect als het Rijk de voorgenomen plannen niet wijzigt. Dan zullen er keuzes gemaakt moeten worden, die gewoon pijn gaan doen en niet meer sporen met de ambities die Haaksbergen heeft. Er is geld nodig voor nieuwbouw van scholen, onderhoud van sportaccommodaties, om in te spelen op de vergrijzing die overal in de maatschappij en dus ook in Haaksbergen aan de orde is. Hoe meer taken en ambities, hoe meer geld er nodig is. Geld, dat er dan onvoldoende is en niet ‘gemaakt’ kan worden door de belastingen dan maar te verhogen.

Strategie

Het gemeentebestuur wil zich inzetten om de gevolgen van de bezuinigingen voor de inwoners zoveel mogelijk te beperken en intussen te blijven streven naar een leefbare samenleving. De gemeente heeft daarvoor een strategie ontwikkeld. Er zijn en worden mogelijke scenario’s ontwikkeld, waarmee maatregelen worden voorbereid, die toegepast kunnen worden als het Rijk niet voor een financiële ‘ommekeer’ zorgt. Die strategie is vastgelegd in de Kadernota 2025 – 2028 (zeg maar de financiële meerjarenplanning), die als ‘voorloper’ op de begroting voor 2025 fungeert. Deze scenarios’s hebben twee kenmerkende uitgangspunten: geen structurele verplichtingen aangaan die in de toekomst tot nieuwe bezuinigingen dwingen, en bezuinigingen vooral zoeken in de door het Rijk opgelegde ‘medebewindstaken’.

Grote uitdagingen

Wethouder Niemans is duidelijk over de aanpak: ‘we staan voor grote uitdagingen, maar we blijven ons inzetten voor een duurzame en leefbare toekomst voor Haaksbergen, we zullen alles in het werk stellen om wel degelijk huizen te bouwen, de mobiliteit op orde te houden, werkgelegenheid te bieden en de voor Haaksbergen belangrijke voorzieningen te behouden.’

Behandeling en inspraak

De kadernota kan worden gedownload via de site van de gemeente Haaksbergen. Hij wordt formeel behandeld in de gemeenteraad op woensdag 19 juni, maar een openbare toelichting vindt plaats op maandag 3 juni vanaf 19.30 in de raadszaal. Daar zal wethouder Niemans een toelichting geven op de scenario’s en de spelregels en daar kunnen inwoners van Haaksbergen ook inspreken en vragen stellen.

downloadlink Kadernota
https://www.haaksbergen.nl/Docs/Bestuur/Financieel/2024/Kadernota%202025-2028.pdf

Meer over politiek in Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Tekst: Ton van Rijswijk
Eindredactie: Michel van der Voort
Een productie van RTV Sternet