Milieu-effecten natuurherstel Buurserzand – Haaksbergerveen goed in beeld

De milieu-effecten voor het natuurherstelproject van beschermd natuurgebied Buurserzand – Haaksbergerveen zijn goed beschreven in het milieueffectrapport. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De provincie Overijssel had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

De provincie Overijssel en de gemeente Haaksbergen willen een omvangrijk pakket maatregelen nemen om het beschermde natuurgebied te herstellen. Het gaat onder andere uit verondiepen, afplaggen, afgraven en bekalken. Ook wijzen de provincie en gemeente een aantal terreinen als nieuw natuurgebied aan. Voordat de Provinciale Staten besluiten over het inpassingsplan en de ontgrondingsvergunning, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Het rapport maakt duidelijk dat het project stappen in de goede richting zet, maar dat het halen van de doelen nog onzeker is. Daarom is de voorgestelde monitoring van groot belang, aldus de Commissie.

Het behoud van de aanwezige natuurwaarden blijkt nu al een uitdaging. De gevolgen van klimaatverandering en toenemende stikstofdepositie maken dit in de toekomst nog moeilijker. In een volgende fase zijn meer fundamentele maatregelen nodig en daarnaast verdergaande bronmaatregelen om stikstofdepositie terug te dringen. De Commissie beveelt aan om hier bij volgende plannen en besluiten rekening mee te houden