Onenigheid blijft over besluitvorming bestemmingsplan oude O&K terrein

Bestuur en directie van Museum Buurt Spoorweg hebben geen bezwaar tegen de bouw van woningen aan de Parallelweg, maar wel tegen de huidige opzet. Ze voelen zich niet gehoord door gemeente en projectontwikkelaar.

‘We hebben helemaal geen bezwaren tegen woningbouw aan de Parallelweg’, zo begint de voorzitter van de Stichting Museum Buurt Spoorweg, Dick Buursink, ons gesprek meteen fel. We spreken over de actie van het bestuur van de MBS om beroep aan te tekenen bij de Raad van State tegen het vaststellen van een bestemmingsplan door de Gemeente Haaksbergen. Hij zet zo fel in omdat het hem stoort dat de indruk gewekt wordt dat de MBS zich zou verzetten tegen de zo gewenste nieuwbouwwoningen.

Het gaat om koopwoningen op het voormalige OK-terrein aan de Parallelweg, die passen binnen de woonambities van Haaksbergen. Woningen, die in een grote behoefte aan woonruimte in Haaksbergen gaan voorzien. Maar na de zogenoemde zienswijzeprocedure (de MBS diende een zienswijze in, de Gemeenteraad wees die af) ging de MBS dus in beroep bij de Raad van State. Een weg, die elke belanghebbende in ons land mag en kan kiezen, maar die niet door iedereen meteen begrepen werd. Ook niet door projectontwikkelaar ter Steege, die meteen de publiciteit zocht en in advertenties er ‘fijntjes’ op wees dat de ‘vertraging’ door deze procedure veel geld zou gaan kosten en de geplande woningen hoogst waarschijnlijk duurder zou gaan maken.

Verontwaardigd

Dick Buursink en met hem directeur Joke Mijdam zijn verontwaardigd. ‘Kijk, het is nu eenmaal onze gewoonte om vooraf te overleggen, dat wilden we 2,5 jaar geleden al, toen er voor het eerst sprake was van mogelijke nieuwbouw hier tegenover ons museum. Overleg, dat we eerder ook in Boekelo gehad hebben, omdat daar ook dicht bij het spoor gebouwd zou gaan worden.

Door goed overleg is daar een wat grotere afstand in acht genomen, waardoor we nu gewoon minder last van elkaar hebben. Ja, ik begrijp het, mensen die hier straks gaan wonen, weten toch vooraf dat ze een spoorstation als overbuurman krijgen. Dus je weet waar je aan begint en wellicht vind je het uitzicht nog leuk ook. Maar er zullen ook mensen zijn, die er straks een tijdje wonen en dan bij nader inzien toch vinden dat ze last hebben van de overburen. Vanwege het lawaai of vanwege de uitstoot, want we hebben nu ook een milieuvergunning. En dan wonen ze er eenmaal, menen last te hebben van lawaai of stank en dan gaan ze bellen, eerst met de ambtenaren, daarna met politici. En moet dan onze vergunde situatie aangepast worden of had het beter vooraf goed kunnen worden geregeld?

Dat hebben we allemaal door vroegtijdig overleg willen voorkomen en dat is niet goed gelukt, zowel niet met de ontwikkelaar als met de gemeente. Wij willen dat er nu rekening gehouden wordt met ons, met onze bedrijfsvoering’.

Voorkomen aan de voorkant van het proces

Ook Joke Mijdam, directeur van de MBS, neemt deel aan het gesprek. Zij benadrukt dat problemen beter aan de voorkant kunnen worden voorkomen in plaats van achteraf in conflict te raken. En dat de MBS vooraf inspanningen heeft gedaan om problemen te benoemen en tegelijkertijd te borgen dat er rekening gehouden wordt met de belangen van de MBS.

‘We hebben een aantal malen met ambtenaren gepraat, we hebben geprobeerd het onderzoek, dat ter Steege wilde naar de mogelijke pijnpunten qua aanpak vooraf te stemmen en gezamenlijk op te pakken. Maar uiteindelijk heeft ter Steege besloten zelf een bureau in te schakelen en het onderzoek alleen aan te sturen. Ons bestuurslid Martijn Thush heeft overigens ook nog ingesproken bij de behandeling van het ontwerp bestemmingsplan in de gemeenteraad. Hij heeft daar nog eens de bereidheid tot overleg benadrukt en onderstreept, dat er geen bezwaren zijn tegen woningbouw op deze locatie’.

Uiteindelijk heeft de Gemeenteraad in november 2023 ingestemd met de wijziging van het bestemmingsplan, daarbij hebben overigens enkele fracties toch nog eens aangedrongen op aanvullend overleg tussen de betrokken wethouder, MBS en Ter Steege. ‘Maar dat overleg heeft dus nooit plaatsgehad’, constateert Dick Buursink met spijt in zijn stem.

Kettingbeding juridisch houdbaar?

‘Ach ja’, zo rondt Buursink het gesprek af, ‘Ter Steege heeft nog wel laten weten dat hij door kopers van woningen een kettingbeding laat ondertekenen, waarin verklaard wordt geen bezwaar te zullen aantekenen tegen de activiteiten van de MBS, maar over de juridische houdbaarheid van zo’n beding bestaan hier en daar nogal wat twijfels. Geldt zo’n beding dan ook voor latere bewoners? We hadden deze hele discussie kunnen voorkomen door vooraf in overleg te gaan. Maar we zien nu ook geen andere weg dan deze, die we nu zijn ingegaan’.

Andere beleving bij ter Steege en de Gemeente

Volgens Erwin Tijhof, de projectmanager van Ter Steege, is er wel degelijk actief overleg gewest tussen ter Steege en de leiding van de MBS: ‘We hebben door de jaren heen zeker 10 gesprekken gehad, maar we hebben het gevoel bij de MBS nu eenmaal niet kunnen wegnemen.

Door het door de gemeente ingeschakelde onderzoeksbureau ODT (Onderzoeks Dienst Twente) is aangetoond, dat deze bestemming past. Maar de gevellijn van het project naar achteren plaatsen kan hier niet, omdat de gevel een historische waarde heeft, die Haaksbergen graag wil behouden. Bovendien zouden er dan significant minder woningen kunnen worden gebouwd. In die zin is de vergelijking met een project in Boekelo niet terecht.

Het is jammer dat het zo gelopen is met het overleg, we konden de MBS niet overtuigen, ook het door ons voorgestelde ‘kettingbeding’ (dat overigens ook eerder is ingezet bij de realisatie van nieuwbouwwoningen in de Mr. Eenhuisstraat) overtuigde niet.

Uiteindelijk waren er voor de gemeenteraad voldoende argumenten om over te gaan tot een akkoord met de wijziging van het bestemmingsplan. We moeten vaststellen, dat het hier een kwestie is van ‘agree to disagree’: we zijn het eens, dat we het met elkaar oneens zijn, we hebben elkaar niet kunnen overtuigen. En dan is het aan de andere partij om te overwegen om alsnog naar de Raad van State te gaan. Maar gegeven de lange duur van behandeling en de ontwikkeling van de prijzen, maakt dat zo’n project straks wel duurder. Het is nu eenmaal de markt, die z’n werk dan doet vanwege stijgende loon- en materiaalkosten.

Gemeente: afgewogen bestemmingsplan

De Gemeente reageert als volgt: we hebben als gemeente in aanloop naar de vaststelling van het bestemmingsplan diverse keren met de MBS om tafel gezeten over het woningbouwplan. Ze hebben ons te verstaan gegeven dat ze bang zijn voor klagende omwonenden. De MBS wil graag dat er veel verder – met meer afstand – van het spoor gebouwd wordt, waardoor het aantal woningen veel minder zou worden. Aan die wens zijn wij niet tegemoet gekomen. Wij zijn van mening, dat we een afgewogen bestemmingsplan hebben opgesteld dat aan alle wet- en regelgeving voldoet. Denk daarbij aan regels over geluid of luchtkwaliteit. Woningbouw op deze locatie kan wat ons betreft. We hebben geen goede argumenten gehoord op basis waarvan we een ander plan hadden moeten maken. We weten dat de MBS ambities heeft. We nodigen de MBS van harte uit om met concrete voorstellen te komen voor hun plannen op hun eigen terrein.”

Een merkwaardig verschil in beleving van de werkelijkheid

Tegenover de in felle bewoordingen toegelichte ‘beleving’ van de MBS van overleg en besluitvorming door Ter Steege en Gemeente(raad) staan de belevingen van de projectontwikkelaar en de verantwoordelijke wethouder. Een op z’n zachtst gezegd merkwaardige situatie, waarin op een aanmerkelijk later tijdstip het hoogste rechtsorgaan, de Raad van State, een knoop zal moeten doorhakken.

De Raad van State zal zich niet uitspreken over de kwaliteit van het overleg- en besluitvormingsproces, maar zich beperken tot de juistheid van de inhoud van de besluiten ten opzichte van de ingebrachte inhoudelijke bezwaren. Aan tafel bij de Raad van State zitten straks de volgende partijen: de gemeente Haaksbergen, ter Steege en de MBS. Onderwerp: de wijziging van het bestemmingsplan.

Meer over politiek in Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Interviews en tekst: Ton van Rijswijk
Foto: Judith Nijlant
Een productie van RTV Sternet