Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor Witte Veen ligt ter inzage

In het gebied zal worden afgegraven (geplagd).

Gedeputeerde Staten hebben op 8 december 2020 het ontwerp van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor Witte Veen vastgesteld. Het ontwerp-PIP ligt inclusief bijlagen ter inzage van dinsdag 5 januari tot en met maandag 15 februari 2021.

Binnen gemeente Haaksbergen, tegen de grens met Duitsland ligt Natura 2000-gebied Witte Veen. Bijzonder in dit gebied zijn onder andere de heideveentjes en het veenbos. Deze veennatuur wordt in Europa ernstig bedreigd door verdroging en teveel neerslag van stikstof. Het zeldzame hoogveen in het gebied willen we beschermen.

Om het water langer in het Witte Veen vast te houden wordt de Hegebeek ondieper gemaakt. De grond wordt zo natter. Dit is nodig om de bijzondere natuur in het gebied beter te beschermen. Daarnaast wordt aan de zuidkant van het gebied naaldbos gekapt en bosopslag verwijdert. Ook dit draagt bij aan een hogere grondwaterstand.

Kamsalamander en boomkikker

In het gebied worden verder poelen aangelegd. Deze poelen zijn met name van belang voor de kamsalamander en de boomkikker. De kamsalamander is zeldzaam in Nederland. De boomkikker is een bedreigde diersoort. Beiden komen nog voor in bestaande poelen in het Witte Veen.

Tenslotte wordt in delen van het gebied de bovenste laag met begroeiing verwijderd. Jonge heide krijgt zo weer kans om te groeien. Ook proberen we hiermee bijzondere plantensoorten op de heide in stand te houden.

Procedurele route

Voor Witte Veen is een Milieueffectrapport (MER) opgesteld omdat in het gebied zal worden afgegraven (geplagd). Een MER brengt de gevolgen voor het milieu in kaart, voordat er een besluit wordt genomen over de uitvoering van maatregelen of plannen. Het MER ligt samen met het ontwerp-PIP ter inzage.

Daarnaast wordt gezamenlijk met het ontwerp-PIP een ontwerp-ontgrondingenvergunning ter inzage gelegd. Deze vergunning is nodig om straks in het gebied te mogen afgraven.

Waar inzien?

Het ontwerp-PIP ligt samen met het MER, de ontwerp-ontgrondingenvergunning en overige bijlagen ter inzage van dinsdag 5 januari tot en met maandag 15 februari 2021. Het ontwerp-PIP is digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage en als inkijkexemplaar (alleen op afspraak) in te zien op het gemeentehuis Haaksbergen (Blankenburgerstraat 28, HAAKSBERGEN) en het provinciehuis Overijssel (Luttenbergstraat 2, ZWOLLE).

Indienen reactie

In de periode van terinzagelegging kunt u reageren op het ontwerp-PIP en de overige documenten. De provincie ontvangt uw reactie bij voorkeur digitaal via Natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van “Witte Veen, nummer 5872062”. Het is ook mogelijk om schriftelijk of mondeling uw reactie in te dienen. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op de website www.overijssel.nl/loket/ter-inzage.

Informatiebijeenkomst

Tijdens de periode van de terinzagelegging van het ontwerp-PIP organiseren wij een digitale informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden (via Zoom). Tijdens de bijeenkomst worden de maatregelen die worden genomen in Witte Veen nader toegelicht, krijgt u meer informatie over het proces, de juridische procedure en kunt u vragen stellen.

Datum: 14 januari 2021

Tijd: Sessie 1: 16.00 – 17.30 uur
Sessie 2: 19.30 – 21.00 uur

U bent hiervoor van harte uitgenodigd. U dient zich wel vooraf aan te melden; dit kan per mail op Natura2000PIP@overijssel.nl. De provincie verzoekt u ook om aan te geven aan welke sessie u wilt deelnemen (middag of avond) en met hoeveel personen.

Aanmelden kan tot en met vrijdag 8 januari 2021. Na aanmelding ontvangt u uiterlijk maandag 12 januari een email met de inlog-gegevens om deel te kunnen nemen aan de informatiebijeenkomst.

Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Overijssel