Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000 Buurserzand – Horsterveen ter inzage

Beroep instellen is nog mogelijk.

In het Natura 2000-gebied Buurserzand – Horsterveen (onderdeel van het Natura 2000-gebied Buurserzand & Haaksbergerveen) gaan provincie en partners de kwetsbare natuur herstellen en verbeteren. Provinciale Staten hebben op 28 oktober 2020 het definitieve Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor Buurserzand – Horsterveen vastgesteld. Het PIP ligt inclusief bijlagen en  verleende ontgrondingenvergunning van 8 december 2020 tot en met 19 januari 2021 ter inzage.

De herstelmaatregelen moeten vooral de grondwaterstand in het Buurserzand verbeteren. Dat gebeurt door watergangen te dempen of minder diep te maken. Deze ingrepen hebben een positief effect op onder andere de aanwezige vochtige heide en vennen. Op sommige plekken is hierdoor geen landbouwkundig gebruik meer mogelijk. Deze percelen worden omgevormd naar natuur. Het beheer op deze percelen wordt aangepast waardoor voedingsstoffen snel uit de bodem verdwijnen. Verder wordt op plekken in het Buurserzand de bovenste grondlaag en de begroeiing verwijderd.

Ook in het Horsterveen, aan de noordzijde van het Haaksbergerveen, worden watergangen gedempt en minder diep gemaakt. Dit is van belang voor het aanwezige hoogveen. De landbouwpercelen worden grotendeels omgevormd naar natuur en vormen straks een natuurlijke overgang van het hoogveen naar het landbouwgebied.

Er is een PIP opgesteld omdat de herstel- en versterkingsmaatregelen gevolgen hebben voor de bestemming en het gebruik van gronden. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld ontgronding, vernatting of het beperken van de bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in PIP. Het is daarmee te vergelijken met een bestemmingsplan, maar dan op provinciaal niveau.

Het PIP ligt inclusief bijlagen ter inzage van 8 december 2020 tot en met 19 januari 2021. Gedurende deze periode is het PIP digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage of via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.9923.ipBuurserzand-va01.

Tevens is het PIP inclusief bijlagen als inkijkexemplaar (alleen op afspraak) beschikbaar op:

Gemeentehuis Haaksbergen, Blankenburgerstraat 28, Haaksbergen
Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, Zwolle

Daarnaast wordt gezamenlijk met het PIP de verleende gecoördineerde ontgrondingenvergunning ter inzage gelegd. Deze vergunning is digitaal te raadplegen via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage.

In de periode van woensdag 9 december 2020 tot en met dinsdag 19 januari 2021 kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze Afdeling beslist in eerste en enige instantie over de ingestelde beroepen. Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-PIP en/of de ontwerp-ontgrondingenvergunning, of als hen redelijkerwijs niet verweten kan worden dat er geen zienswijze is ingediend. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-PIP en de ontwerp-ontgrondingenvergunning kan een ieder beroep instellen.

Een beroepsschrift kan ingediend worden onder vermelding van “Natura 2000 PIP Buurserzand – Horsterveen” aan:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG