Raad bespreekt flinterdun coalitieakkoord

PvdA en D66 lijken de komende vier jaar stevige oppositie te willen gaan voeren.

Het coalitieakkoord, gebaseerd op de Raadsafspraken, is flinterdun, slechts 3 kantjes, maar gaf in de raad toch de nodige reuring. Alleen PvdA en D66 hadden kritiek. Maar Wesley Uuldriks zei “dit akkoord is niet bedoeld als feestje voor de coalitie.”

Wat opviel bij de bespreking van het coalitieakkoord was dat alleen PvdA en D66 kritiek hadden. De vraag die opkomt is, zijn hiermee de toekomstige verhoudingen in de raad bepaald of wilden PvdA en D66 extra aandacht omdat zie niet in de coalitie vertegenwoordig zijn. Thij Looman (PvdA) sprak denigrerend van “een boodschappenlijstje” waarin zij niet hebben kunnen participeren. Gert jan Vonkeman (D66) vroeg zich af “En hoe nu verder?”

Geen integrale visie

Looman verweet CDA en NH dat er geen sprake was van een integrale visie, maar van een boodschappenlijstje. “De thematische aanpak om van Haaksbergen een bruisende en duurzame gemeenschap te maken ontbrak,” volgens hem. Hij stelde vast dat de coalitie nu al weet dat er 500 woningen gebouwd moeten worden. Maar waar is dit op gebaseerd? Hij was van mening dat eerst de woonvisie moest worden vastgesteld, voordat over aantallen woningen kan worden gesproken. En woningen voor 1-persoonshuishoudens, gescheiden gezinnen, samengestelde gezinnen en nieuwkomers werden niet genoemd. “Die komen blijkbaar niet in aanmerking voor betaalbare en duurzame woningen.” Ook Gert Jan Vonkeman (D66) verbaasde zich over de 500 te bouwen woningen nog voordat de woonvisie in de raad was behandeld. Patrick ten Voorde (CDA) zegt dat de woningen zijn genoemd met het oog op doorstroming in de woningmarkt, “zodat woningen vrijkomen voor woningzoekenden.”

Assink nieuwbouw of verbouw?

In de raad was volgens Looman overeenstemming over de nieuwbouw voor het Assink Lyceum. Maar nu kiest het college voor verbouw. Is dat afgestemd met het Assink? Zijn de financiële effecten in beeld gebracht? Ook wil de coalitie een nieuwe sporthal en het behoud van het zwembad, projecten “met behoorlijke kosten.” Er is geen geld, “dus zijn dit plannen voor de ijskast,” betoogt Looman. Over de sportzaal is in de vorige begroting een besluit genomen, als is nog geen geld voor gereserveerd, betoogt Wesley Uuldriks (NH). Onze ambitie is een zwembad voor Haaksbergen te behouden. De financiële plannen moeten in een participatietraject uitgewerkt worden. Vonkeman stelt vast dat voor verbouw van het Assink gekozen is op basis van “de terugloop van het aantal leerlingen.” Hij wil daarop een nadere toelichting. Ten Voorde zegt dat de oorspronkelijke plannen, mede door het afkeuren van de gemeentelijke begroting door de provincie, achterhaald zijn. De oorspronkelijke plannen zijn, gezien de enorme prijsstijgingen, niet meer haalbaar. Bovendien komt er binnenkort een Integrale Huisvestingsplan Onderwijs.

Toekomstvisie 2030

Vonkeman verbaast zich erover dat de Toekomstvisie 2030 niet wordt genoemd in het coalitieakkoord. Ten Voorde zegt dat die Visie 2030 één van de pijlers is van het coalitieakkoord is. In het coalitieakkoord wordt onder het kopje Vitaal Platteland gesproken over het “maximaal faciliteren” waar het gaat om Natura 2000 gebieden en de stikstofproblematiek, stelt Vonkeman vast. In de media lezen over het vestigen van stallen met 4000 tot 8000 varkens in aangrenzende gemeenten. Hoe gaan we dat aanpakken? Worden dat juridische procedures of gaan we in gesprek. Hetzelfde geldt voor de zoutwinning. Proberen we onze doelen te bereiken door overleg of door een juridische aanpak? Ten Voorde zegt dat het vitale platteland wordt gerealiseerd op basis van de Haaksbergse maat c.q. de Twentse maat. De zoutwinning is in het akkoord opgenomen omdat in het najaar nog een notitie is te verwachten. Dan moet duidelijk worden waar we als gemeente “ja of nee tegen kunnen zeggen.”

Als de bespreking van het coalitieakkoord een voorbode is van de komende jaren dan is duidelijk dat de oppositie komt van PvdA en D66.

Meer over politiek in Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Tekst: Bernie Wiegman
Een productie van RTV Sternet