Realisatie Marktplan: de LIDL blijft nog even een droom (of nachtmerrie)

De uitvoering van het Marktplan lijkt nog om jaren geduld te vragen.

Wie als betrokken Haaksbergenaar het idee mocht hebben dat het Marktplan binnen, pak ‘m beet, twee jaar gerealiseerd zal zijn en dat we dus allemaal tegen eind 2024 de kerstinkopen bij de LIDL kunnen doen, die heeft het waarschijnlijk mis. RTV Sternet zette de stand van zaken nog eens op een rij en stelde vast, dat de afronding van de besluitvorming nog niet in zicht is. Waar stonden we ook alweer bij het laatste bericht van RTV Sternet?

Het participatietraject

In ons laatste bericht vertelden we over het participatietraject: de gemeenteraad wilde dat er een inspraak project zou starten, waarbij de omwonenden bij het Marktplan zouden worden betrokken. Let wel, niet bij het totale plan, maar bij de dialoog over de ‘omgevingsfactoren’ zoals mogelijke verkeersoverlast, parkeerproblematiek, inrichting park, etc. Een beperkte inspraak dus, want omwonenden en mogelijke andere belanghebbenden zouden immers te zijner tijd ook nog hun ‘zienswijzen’ kunnen indienen op de noodzakelijke wijziging van het bestaande bestemmingsplan (waar immers geen supermarkt in zit) en daarna nog een gang naar de Raad van State in overweging kunnen nemen.

Er werd een planning gemaakt, eind augustus 2022 zou de uitkomst van de participatie gereed zijn, in het voorjaar werden belangstellenden uitgenodigd zich aan te melden. Betrokken belangstellenden zijn omwonenden en ‘aangrenzende’ winkeliers. Onder leiding van een onpartijdige, maar professionele gespreksleider zouden wensen en adviezen worden geïnventariseerd en besproken met de beide ontwikkelaars en met deskundigen van de gemeente. Het is inmiddels december en aan de gemeenteraad is al gemeld, dat er begin 2023 een eindrapportage te verwachten valt.

Nou is 5 maanden vertraging op inmiddels 30 jaar Marktplannen natuurlijk verwaarloosbaar, maar het uitstellen van toegezegde datums lijkt een tweede natuur van deze gemeente te zijn. Intussen zijn deelnemers, gespreksleider en ontwikkelaars niet aanspreekbaar op de voortgang, want er is kennelijk een afspraak om de mond houden naar de pers zolang het proces niet afgerond is. Wel weten we dat er bij de eerste bijeenkomst van dit participatieproject 6 betrokken bewoners aanwezig waren en bij de tweede bijeenkomst ‘zelfs’ 8. Naast iemand van de wijkraad, de 2 ontwikkelaars, 2 mensen van de gemeente, 2 externe adviseurs en uiteraard de gespreksleider. Dat getal van 8 is best aan de lage kant, ook al houdt de gemeente vol dat de kwaliteit van de inbreng hoe dan ook hoog is. Er wonen natuurlijk veel meer mensen rond de Markt, die een mening hebben. Waarom zich dan maar zo weinig mensen aanmelden zou een reden voor zorg moeten zijn. Is het dan toch een gebrek aan betrokkenheid? Dat zou je niet afleiden uit de hoeveelheid berichten op sociale media, die mensen bereid zijn te plaatsen als het om plannen van de gemeente gaat. Of is het toch angst voor het moeilijke taalgebruik, want ook deze gemeente blinkt niet uit in Jip-en-Janneke taal. Enfin, we zien met z’n allen de eindrapportage in januari 2023 tegemoet.

Bestemmingsplan moet nog gewijzgd worden

Dan is er nog de formele besluitvorming. Want er moet nog wel ‘even’ een gewijzigd bestemmingsplan door de gemeenteraad goedgekeurd worden. Omdat het besluit van 21 december 2021 (een voorkeur voor het plan van ontwikkelaar Nordwick zonder supermarkt) gevolgd door een bestemmingsplanwijziging op 27 september 2019 door de gemeenteraad gevolgd werden door een beroepschrift bij de Raad van State, werden de plannen fors onderuitgehaald. Want de Raad van State wees het beroep van ontwikkelaar Ben Roerink toe. En dus was weer het bestemmingsplan van 1981 geldig en ging de wijziging van september 2019 van tafel. Het gemeentebestuur vroeg vervolgens aan de beide ontwikkelaars (Nordwick en Roerink) om samen op te trekken en te komen met een gezamenlijk voorstel. Beiden waren immers belanghebbenden: een deel van de beschikbare bouwgrond is in handen van Roerink en voor een ander deel heeft de gemeente al eerder een koopovereenkomst gesloten met Nordwick. Wat het laatste betreft: de overdracht van deze grond heeft nog niet plaatsgevonden, dus zal er opnieuw moeten worden onderhandeld met het ontwikkeling duo.

Bent u er nog?

Milieu Effect Rapportage (MER)

De wijziging van het bestemmingsplan (waarin dus alsnog een supermarkt moet worden opgenomen) is een ‘fluitje van een cent’? Nou nee dus. Want voor zo’n wijziging is (normaal gesproken) ook een milieueffectrapportage nodig. De gemeenteraad heeft op 26 januari 2022 besloten, dat zo’n rapportage niet nodig is, maar heeft daarover toch een ‘second opinion’ (in normaal Nederlands ‘kijk er nog eens goed naar’) gevraagd aan de commissie MER. Deze commissie (een onafhankelijke landelijk werkende stichting) heeft in algemene zin gezegd, dat het nu voorliggende marktplan weliswaar geen nadelige gevolgen voor het milieu heeft, maar heeft wel geadviseerd nog eens te kijken naar mogelijke gevolgen voor de gezondheid (geluidseffecten bijvoorbeeld), lucht- en kwaliteitsgevolgen en mogelijke stikstofbelasting). Huiswerk dus voor de gemeente(raad) en de ontwikkelaars. Vanuit provinciaal beleid lijken geen belemmeringen tegen een nieuw bestemmingsplan aanwezig te zijn.

Hoe dan ook heeft het gemeentebestuur aangegeven de ambitie te hebben het gewijzigde bestemmingsplan vanaf 1 juli 2023 ter inzage te leggen. Als die datum gehaald wordt zullen omwonenden en andere betrokkenen nadrukkelijk worden uitgenodigd kennis te komen nemen van dit besluit en eventueel hun zogenoemde zienswijze in te dienen. Als die zienswijze niet leidt tot een aanpassing van het plan, kan betrokkene daarna altijd nog in beroep bij de Raad van State, de bestuursrechter.

Het Didam arrest

Ook het zogenoemde Didam-arrest kan nog een rol spelen in de verdere besluitvorming, althans in mogelijke vertraging daarvan. Dat is nogal juridische stof, maar heeft betrekking op de vrijheid, die gemeenten hebben bij grondtransacties: mag een gemeente zo maar aan een willekeurige partij grond verkopen of moeten meerdere partijen kunnen bieden? Wie daar alles over wil weten raden we aan te kijken op de internetpagina gemeente.nu/ruimte-milieu/didam-arrest.

De ondernemers dienden een WOB-verzoek in

Interessant is vervolgens nog het feit, dat de gemeente Haaksbergen in dit boeiende Marktplan dossier geconfronteerd werd met een uitermate interessant WOB (wet openbaar bestuur) verzoek van de gezamenlijke supermarktondernemers, die alle gemeentelijke stukken van de afgelopen 5 jaar, die betrekking hebben op het onderwerp Marktplan, ter inzage willen hebben. Zij hebben daarvoor het bekende kantoor AKD Advocaten in de arm genomen, die dit WOB-verzoek heeft ingediend. De gemeente heeft aangegeven veel meer tijd nodig te hebben om aan dit verzoek te voldoen.

Uiteindelijk heeft de rechter beslist, dat de gemeente het verzoek van de ondernemers eerst als bezwaarschrift moet behandelen en voor 28 december 2022 een beslissing in dat bezwaar moet nemen. ‘Maar we kunnen ook nog 6 weken uitstel claimen, de gebruikelijke termijn bij behandelen van bezwaren’, zegt de wethouder in de toelichting aan de commissie Ruimte van de gemeenteraad, die woensdag 7 december volledig geïnformeerd wordt. Waarom de betrokken ondernemers het WOB-verzoek gedaan hebben, heeft RTV Sternet nog niet kunnen achterhalen. Maar we komen er ongetwijfeld op terug.

Meer over politiek in Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Tekst: Ton van Rijswijk
Een productie van RTV Sternet