Rekken in verzet tegen ‘Kolossale Windjoekels’ van 250 meter hoog

Bij Rekken werd op vrijdag 28 juni 2024 geprotesteerd tegen de komst van enorme 250 meter hoge windturbine’s, die Duitsland tegen onze grens aan wil bouwen.

Opstand tegen de Duitse windparken

Op tal van plekken langs de Nederlandse grens heeft de Duitse overheid windparken ingetekend. Van Groningen tot Limburg zijn Nederlanders boos, ongerust en in opstand. Losser, Winterswijk, Berg en Dal bij Nijmegen en, dichterbij, nu ook in Rekken. Daar werden vrijdagavond 28 juni aan de Panovenweg spandoeken geplaatst als protest tegen 250 meter hoge windturbine’s die op enkele honderden meters achter het Haaksbergerveen dit unieke Natura 2000-gebied zullen gaan ontsieren en verstoren.

Wat is er aan de hand?

Duitsland loopt achter met de bouw van nieuwe windmolens. Als de groei van de opgewekte windenergie op land in het huidige tempo doorgaat, haalt het land zijn eigen doelen niet.

Daarom gebood de Duitse regering alle deelstaten begin vorig jaar om in record tempo meer windmolens te gaan bouwen. Om precies te zijn: tot 2030 elke dag vier of vijf meer.

In de Wind-an-Land-Gesetz – een speciale wet die op 1 februari 2023 in het leven is geroepen – is vastgelegd dat deelstaten in 2032 twee procent van hun grond moeten reserveren voor windmolens. Destijds was dat nog slechts 0,8 procent, met grote verschillen tussen de deelstaten.

En omdat milieuregels – met het oog op een snellere energietransitie – ook nog eens werden versoepeld, mochten windmolens dichterbij huizen en beschermde natuur komen te staan.

Op die manier hopen de Duitsers over zes jaar min of meer een dubbele hoeveelheid (in totaal 115) gigawatt aan electriciteit uit windenergie te verkrijgen.

Wildgroei van windparken aan onze grens door een gat in de wet

Nederlanders aan de andere kant van de Duitse grens lijken daarbij totaal te worden genegeerd. Wetten zijn er in sommige gevallen tijdelijk voor aangepast en getekende Europsese verdragen worden ‘rücksichtslos’ aan de laars gelapt.

Deze aanpak heeft in Duitsland een wildgroei aan windmolenprojecten doen ontstaan. Onder investeerders, wel te verstaan. Zij zien hun kans schoon. Echter, vanaf mei volgend jaar, zullen de nieuwe ‘Regionalpläne’ in werking worden gesteld. Vanaf dan zijn alle ‘Landschaftschutzgebieten’ waarschijnlijk weer beschermd. En dus is het voor ontwikkelaars zaak om hun projecten vóór die tijd door de vergunningsprocedure te krijgen.

Kolossale joekels van 250 meter hoog

In de meeste gevallen gaat het bij de Duitsers om bijna 250 meter hoge windturbines. Omdat de eigen bevolking evenmin gecharmeerd is van deze kolossale joekels, lijken de relatief dunbevolkte agrarische gebieden bij uitstek geschikt. Maar, in ons dichtbevolkte landje zijn nou juist die grensgebieden aantrekkelijk voor toerisme. In Twente en de Achterhoek kennen we het historische coulissenlandschap met veel variatie en enkele Nature 2000-gebieden. Kernwaarden als stilte en kleinschaligheid kenmerken deze gebieden. Toeristen komen speciaal daarvoor hier wandelen en fietsen. Bovendien vinden veel diersoorten hier nog ruimte die in de rest van Nederland al lang tot het verleden behoort.

Bewoners in grensstreken achten de kans groot dat er steeds meer windturbines in hun omgeving komen te staan. En die angst lijkt niet geheel ten onrechte, want op diverse plekken hebben mensen te maken met aangekondigde plannen. Zij zijn van mening dat er betere regelgeving moet komen voor grensgemeenten.

Bezwaren komen overigens niet alleen van Nederlandse kant. Ook Duitse inwoners, gemeenten en natuurorganisaties voelen zich bezwaard. Duitse tegenstanders hebben geen poot om op te staan. Wie voor is, krijgt geld, wie tegen is niet. Investeerders hebben vrij spel en bepalen waar en wat er gebeurt. Zelfs alle overheden ontvangen geld van de Duitse landsregering voor het plaatsen van windturbines. En lokale Duitse overheden staan, naar eigen zeggen, schadeclaims te wachten wanneer zij de landelijke regelgeving niet of onjuist uitvoeren.

Inmiddels hebben de gemeente Berkelland en de provincie Gelderland ook ernstige bedenkingen. Dorpscoöperatie Rekken en Belangenvereniging De Woeste Rekkense Heide hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin gevraagd wordt actie te ondernemen inzake dit landelijke probleem. De Tweede Kamer wordt erop geattendeerd dat de Duitsers met hun plannen de Europese vogelrichtlijnen veronachtzamen. Zowel Nederland als Duitsland heeft zich gecommitteerd aan het Europese Wetlands Verdrag. Dit betekent dat de broedlocatie, regelmatig benutte slaapplaatsen en het foerageergebied van de Kraanvogel (ook buiten het Natura 2000 gebied) beschermd gebied is wanneeer de soort van landsbelang is. Slechts enkele aanvaringen met Duitse windturbines zouden al voldoende zijn om de broedpopulatie aan Nederlandse zijde te doen uitsterven.

Op diverse plekken worden de handen inmiddels ineen geslagen en ontstaan gezamenlijke protestacties.

Het ambitieuze Duitse project stuit overigens niet alleen in ons land op bezwaren. De weerstand aan de grens met Tsjechië en Oostenrijk is minstens zo groot.

Meer over welzijn in Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Tekst en foto: Hanneke Straten
Eindredactie: Michel van der Voort
Een productie van RTV Sternet