Sigrid Binksma gelooft heilig in participatie

Sigrid Binksma is beleidsmedewerker burgerparticipatie bij de gemeente Haaksbergen. Ze is nu ruim een jaar in dienst van de Gemeente Haaksbergen en inventariseert tegenover RTV Sternet de stand van zaken.

Veel trajecten

Als er een ‘BBA’ prijs zou bestaan, zou die dit jaar zeker worden toegekend aan Sigrid Binksma, want ze verdient zeker de titel van ‘bevlogen beleidsambtenaar’.

Er liepen en lopen nogal wat participatieprojecten in Haaksbergen. Het college en de gemeenteraad doen hun uiterste best om de bevolking van Haaksbergen te betrekken bij de besluitvorming en de voorbereiding daarvan. Een paar voorbeelden van projecten, waarin het meedenken van burgers van deze gemeente wordt gevraagd: duurzaamheidsbeleid, omgevingsvisie, groenvisie, windbeleid, integraal veiligheidsplan (afgerond), dienstverlening (via een burgerberaad) in al z’n facetten en dan moet er binnenkort ook nog eens geëvalueerd worden met de leden van de raad in hoeverre alle tussen college en raad gemaakte participatieafspraken ook correct nagekomen worden.

Burgerberaad en actieplan

Er zijn participatievormen die een digitaal karakter hebben, deze zijn toegankelijk via de website samenhaaksbergen.nl. Daar kunnen vragen of stellingen worden beantwoord en suggesties worden gedaan. Maar het burgerberaad is de hoogste vorm van participatie.

Het thema ‘verbetering dienstverlening’ is via deze vorm van participtie besproken, door 30 deelnemers in 5 bijeenkomsten. ‘De deelnemers waren van allerlei komaf, heel divers, ze konden zichzelf aanmelden. Maar we hebben ook mensen erbij gevraagd die in het verleden klachten hadden, zeg maar ‘ervaringsdeskundigen’, zegt Sigrid. Ze heeft dit project zelf begeleid: ‘ik doe het ook graag zelf en we hoeven niet overal bureaus voor in te huren.’

Ze is er ook best trots op dat de uitkomsten van dit project onderdeel zijn van een agendapunt op de eerstkomende raadsvergadering. Immers op 24 april staat het onderwerp ‘visie op dienstverlening’ op de agenda. Dit agendapunt gaat vergezeld van een meerjarenactieplan én het verslag van het burgerberaad. Beter bewijs, dat de burger invloed kan hebben op de prioriteiten van het gemeentebestuur, kan vrijwel niet geleverd worden. Maar waar het natuurlijk vooral om gaat is het daadwerkelijk uitvoeren en waarmaken van zo’n plan. Pas dan bewijs je als gemeente, dat participatie zin heeft.

Euregio en toegankelijkheid centrum

En passant maakt Binksma melding van een zogenoemd Euregioproject. Euregio is een samenwerkingsverband tussen grensgemeenten in Nederland en Duitsland, waar onder meer Haaksbergen en Ahaus samen optrekken. Euregio organiseert bijeenkomsten met ondernemers, inwoners en beleidsmakers, waar de ervaringen met betrekking tot de toegankelijkheid van dorpscentra voor mensen met een beperking in beeld worden gebracht. Daar hebben zich al mensen voor aangemeld, maar zegt Sigrid ‘ik sta natuurlijk altijd open voor extra belangstelling’.

Digitaal of fysiek overleg

Burgerinspraak kan dus via de digitale weg of via rechtstreeks fysiek overleg. Het lijkt lastig, omdat via de digitale weg toch ook wel vrije teksten worden gevraagd. De bereidheid om ook aan die vraag te voldoen is groot volgens Binksma. Het blijkt zelfs voor veel mensen makkelijker om een tekst met een mening digitaal aan te leveren dan er voor te vergaderen. ‘We krijgen uiterst zinvolle reacties’, licht Sigrid Binksma toe, ‘bijvoorbeeld bij het bespreken van de omgevingsvisie kregen we liefst meer dan 200 reacties. Maar de onderzoekers (van het wėl ingehuurde bureau met de naam ‘Anoniem’) bevragen mensen ook rechtstreeks. Gewoon op straat, bij voetbalclubs, bij voorstellingen in De Kappen, op een vitaliteits dag in de Bouwmeester om maar een paar voorbeelden te noemen’.

Grote bereidheid moet wel beantwoord worden met daden

Waar Binksma positief is over de bereidheid van de Haaksbergse bevolking om ‘iets te vinden, mee te denken en te adviseren’ stelt ze wel nadrukkelijk, dat waar mensen participatie belangrijk vinden, het bestuur (college en raad) vervolgens wel moeten laten zien wat er dan met de resultaten gebeurt. Hoe maak je dat zichtbaar, dat er met de uitkomsten (en dus de inspanningen van burgers) iets gedaan wordt. ‘Daar moeten we nog echt hard over nadenken over die zichtbaarheid’, zegt ze er met een schaterlach bij. Die lach geeft aan, dat ze de ‘top van Haaksbergen’ nog wel wat te vertellen heeft.

Uitdaagrecht

Binksma is als beleidsmedewerker een fel voorstander van directe en eigen inbreng van burgers. En waardeert net zoals het ‘inspreekrecht’ bij raadsvergaderingen de inhoud van komende wetgeving waar het gaat om ‘uitdaagrecht’. Dat wil zeggen, dat de burger het wettelijk vastgelegde (en door gemeenten te faciliteren) recht krijgt om initiatieven voor te leggen voor verdere besluitvorming. ‘Dat kunnen natuurlijk speeltuinen zijn en vergelijkbare voorbeelden en nee, het kunnen geen initiatieven zijn waarover de gemeenteraad al besloten heeft’, licht Binksma nog toe. Dus bezwaren tegen een vastgesteld bestemmingsplan of een zoutwinningsplan zullen via de daarvoor al bestaande wegen moeten blijven ingediend.

Kijk voor meer informatie op de website Samen Haaksbergen

Meer over politiek in Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Interview en tekst: Ton van Rijswijk
Eindredactie: Michel van der Voort
Een productie van RTV Sternet