Sluiting DAC De Singel definitief

De Raad van Bestuur van het Livio heeft definitief beslist over de sluiting van de dagbesteding bij DAC De Singel.

Een ingrijpende aankondiging op de website van het Livio: ‘Na zorgvuldige overweging is besloten om in het eerste kwartaal van 2024 stapsgewijs te stoppen met dagbesteding op DAC de Singel. Alle cliënten, verwanten en collega’s die betrokken zijn bij DAC de Singel, zijn hier in persoonlijke gesprekken over geïnformeerd’.

Hoe is het besluit tot stand gekomen?

Een uitvoerige toelichting van de Raad van bestuur van het Livio zegt: Samen hebben we allemaal hetzelfde doel: een op maat gemaakte daginvulling die aansluit bij persoonlijke voorkeuren van de cliënt en waarbij de mogelijkheden van de cliënt goed tot hun recht komen. Maar ook: een daginvulling die tevens passend is binnen de financiële kaders en mogelijkheden die er zijn.

Financiële beperkingen zijn leidend

Duidelijk is dat er binnen de grenzen van de huidige dienstverlening forse financiële tekorten ontstaan zijn. Voor 43 cliënten ontvangt Livio op jaarbasis een totale financiële vergoeding voor dagbesteding van €380.000 uit het tarief van de Wlz (Wet Langdurige Zorg, de vroegere AWBZ). Op jaarbasis kost DAC de Singel Livio €645.000. Het doorzetten van de dagactiviteiten op DAC de Singel zou dus structureel een financiële overschrijding van €265.000 veroorzaken.

Overigens maken slechts 28 van de 43 cliënten (die onder de WLZ vallen) gebruik van dagbesteding bij DAC de Singel. De kosten voor het anders organiseren van dagbesteding voor de 15 andere cliënten zijn hier nog niet in meegenomen.

Zorgvuldig proces, stapsgewijs afbouwen

Al deze financiële omstandigheden maken dat er besloten is om stapsgewijs in het eerste kwartaal van 2024 te stoppen met dagactiviteiten bij DAC de Singel. De afgelopen maanden zijn er veel gesprekken gevoerd over hoe een andere, maar nog steeds vraaggerichte daginvulling er concreet per cliënt uit kan zien. Cliënten, naasten en medewerkers konden tijdens persoonlijke ontmoetingen hun gedachten, voorkeuren en ideeën delen over een passende daginvulling op maat.

Ook heeft een werkgroep alternatieve vormen verzameld en besproken met een klankbordgroep. Leden van verschillende medezeggenschapsorganen (onder meer de Ondernemingsraad) hebben hier actief aan deelgenomen. Kortom: het management van het Livio onderstreept nog maar eens, dat het besluit niet ‘op een achternamiddag’ is genomen.

Het besluit gaat veel mensen aan het hart. Er is altijd met veel passie en betrokkenheid voor en met de cliënten gewerkt. Dit heeft mooie resultaten opgeleverd. Door alle veranderingen waar we mee te maken hebben, blijkt dit helaas niet meer houdbaar.

Pijnlijke beslissing zowel voor cliënten als voor medewerkers

Het is een pijnlijke beslissing, die voor cliënten en medewerkers gevolgen heeft. De afgelopen periode zijn daarom al veel gesprekken gevoerd. Er was tijd nodig om met de cliënten goed te verkennen waar individuele wensen, vragen en mogelijkheden liggen en wat de beste stappen zijn richting de toekomst. Op deze manier is er voor een groot gedeelte van de cliënten in overleg met verwanten, een passende daginvulling gevonden.

De persoonlijke situatie van een aantal andere cliënten maakt dat voor hen nog iets meer tijd nodig is en die tijd nemen we ook. Ook voor medewerkers wordt in overleg gekeken naar passende oplossingen. Waarbij het uitgangspunt is dat voor alle medewerkers een passende oplossing gevonden wordt binnen Livio. De overgang naar een nieuwe dagindeling gaat stapsgewijs, waarbij Livio aansluit bij wat passend is voor de cliënten en medewerkers.

Fundamentele achterliggende vraagstelling

Livio geeft aan, dat bij het zoeken naar alternatieve oplossingen een fundamentele vraagstelling gehanteerd wordt om de belangen en mogelijkheden van de cliënten goed op tafel te krijgen. De invulling van iemands dag bestaat uit meer dan alleen (externe) dagbesteding. Wat vindt de cliënt leuk om te doen, welke hobby’s heeft hij of zij, wat doe de client graag in de vrije tijd en wat is er arbeidsmatig mogelijk? Hierbij is iedere cliënt uniek, met een eigen persoonlijkheid, behoeften en mogelijkheden.

Dat betekent ook iets voor hoe welzijn georganiseerd gaat worden in de woongroepen c.q. locaties. Op iedere locatie komt daarom een medewerker ‘mooie dag’ én een medewerker ‘welzijn’. Deze medewerkers organiseren in goed overleg met naasten, vrijwilligers en medewerkers, op die manier activiteiten die zijn afgestemd op de cliënt zijn of haar behoeften en wensen.

Dit wordt ook ‘dagbesteding aan huis’ genoemd. Voorbeelden hiervan zijn: zelf deelnemen aan (externe) activiteiten, ‘snoezel-activiteiten’ of individueel met een maatje op stap. Iedere cliënt heeft hierin zijn/haar persoonlijke invulling. Livio geeft aan dat zij continu in gesprek blijft met elke cliënt en verwanten zodat deze persoonlijke invulling passend blijft, ook in de toekomst, vanzelfsprekend binnen de daarvoor gestelde kaders.

Kijk voor meer informatie op de website van Livio

Meer over ondernemen in Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Tekst: Ton van Rijswijk
Een productie van RTV Sternet