VIDEO Interview Johan Niemans: een klein plusje voor het komende jaar

RTV Sternet interviewt wekelijks een lid van het Haaksbergse college, deze keer is het de beurt aan Johan Niemans.

Wethouder Niemans, ‘afschaffen hondenbelasting, kleine plus wordt kleine min’

Hondenbelasting

Bij de behandeling van de begroting 2023 heeft de gemeenteraad besloten de hondenbelasting af te schaffen. Maar verder hebben zich sinds het vorige gesprek geen drastische financiële wijzigingen voorgedaan, zo zegt wethouder Johan Niemans. Er was sprake van een ‘positief beeld’ met een klein plusje voor het komende jaar. ‘Een plusje dat nog wat positiever zou uitvallen voor de jaren daarna.’ Maar de raad heeft besloten de hondenbelasting af te schaffen. Dat betekent dat er € 142.000 aan inkomsten wegvalt. ‘Het kleine plusje wordt een kleine min,’ zegt wethouder Niemans. Het zijn verschuivingen ‘op papier.’ De laatste weken is namelijk duidelijk geworden dat de bijdragen uit Den Haag aan de gemeenten verhoogd worden. ‘De mindere inkomsten door de afschaffing van de hondenbelasting worden dus ruimschoots gedekt vanuit Den Haag,’ stelt wethouder Niemans tevreden vast.

Maar hij geeft toe dat hij liever had gezien dat dit besluit wat later zou zijn genomen om duidelijk te kunnen maken wat het zogenaamde ‘hondenbeleid’ omvat. En wat de impact is van het afschaffen. ‘Uitloopveldjes, afvalbakken en hondenpoepvrije stoepen en de inzet van Boa’s worden zeer gewaardeerd.’ De uitgaven die daarmee gemoeid zijn ‘waren al opgenomen in de begroting en blijven dus bestaan.’ Wethouder Niemans schat deze kosten op 70 à 80 duizend euro.

De Kappen

Momenteel loopt in de gemeente Haaksbergen de zogenaamde voorzieningendiscussie. ‘De Kappen is daar een belangrijk onderdeel van’ stelt wethouder Niemans vast. De bekostiging van De Kappen is gebaseerd op de afspraken die vorig jaar gemaakt zijn. De kosten lopen op door energie en inflatie. ‘We wachten de ontwikkelingen af, waarbij de inspanning is gericht op het overeind houden van De Kappen tot het eind van de voorzieningendiscussie.’ Maar de raad heeft wel geëist van het college ‘tekst en uitleg over de noodzakelijkheid’ te geven bij iedere verstrekking van een deel van het subsidiebedrag. Deze werkwijze maakt het voor De Kappen lastig een beleid op de langere termijn uit te stippelen. Wethouder Niemans heeft daar begrip voor. ‘Maar die onzekerheid is inherent aan de discussie over het voorzieningenniveau.’

Natuurgebied Lankheet

Het college wil een verklaring van geen bedenkingen afgeven voor de aanpassing van een kuikenmesterij aan de Eibergsestraat die 80 meter van het natuurgebied Lankheet ligt. De raad is verdeeld en daarom is het voorstel in de komende raadsvergadering als ‘bespreekstuk geagendeerd.’ De aanpassing van de kuikenmesterij zal per saldo minder schadelijke uitstoot opleveren. Maar de vraag is, moet je zo’n bedrijf willen bij een natuurgebied.

Wethouder Niemans betoogt dat er sprake is van ‘natuur en natuur.’ Er zijn Natura 2000 gebieden die Europees rechterlijk beschermd zijn. ‘De zware categorie. Maar er zijn ook lichtere gebieden,’ zegt Niemans, ‘die onderdeel zijn van het natuurnetwerk Nederland, waar Lankheet ook toebehoort.’

De vraag is of alle gerechtelijke uitspraken over natuurgebieden één op één met elkaar zijn te vergelijken. Ook de raad heeft daar twijfels over. Daarom heeft de commissie besloten dit onderwerp als bespreekstuk te agenderen in de komkende raadsvergadering.

Maar de wethouder betoogt dat de Verklaring van geen Bedenkingen een stap is in het proces. Ook de Provincie en hoogstwaarschijnlijk de rechter zullen hierover nog wel een uitspraak doen. We leven in een klein land met veel belangen, zoals agrarisch, economisch en natuur. ‘En als die belangen botsen is het de rechter die bepaalt welke belangen doorslaggevend zijn.’

Meer over politiek in Haaksbergen

Meer video’s over Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Met medewerking van: Marron Aarnoudse, Erna Binnendijk, Chayen ter Braak, Laurence De Groot, Eelco van den Kerkhoff, Gianluca Lucchetti, Hans Nijhuis, Wim Oltwater, Gerard van Os, Milad Rezek, Ton van Rijswijk, Michel van der Voort
Een productie van RTV Sternet