Zwarteland: gemeente Haaksbergen werkt achterstand in sociale woningbouw weg

Haaksbergen heeft de laatste jaren naar verhouding te veel vrije sector woningen gebouwd, daarom moet de komende tijd de nadruk meer liggen op de sector sociale huurwoningen en de sector betaalbare huur- en koopwoningen.

Woonambitie

De gemeente heeft in haar Woonvisie de ambitie vastgelegd om in de komende 10 jaar 500 nieuwe huizen te bouwen. Daarnaast heeft de gemeente de Woondeal 2022 mede ondertekend. Daarin is opgenomen, dat de verdeling tussen nieuwbouwwoningen moet zijn : 30% sociale huurwoningen, 40% betaalbare huur- en koopwoningen en 30% woningen in de vrije sector. Het is duidelijk, dat met de in de laatste 10 jaar gebouwde nieuwbouwwoningen, een te groot percentage in de vrije sector is gebouwd, dus heeft Haaksbergen een inhaalslag te maken. Percentages moeten gehaald worden met nieuwe projecten

Uitbreiding aan de randen van Haaksbergen

Er moeten nieuwe woningen komen en er is meer ruimte nodig voor bedrijven om zich te kunnen ontwikkelen. Maar binnen de bebouwde kom is er op afzienbare termijn nog maar beperkt ruimte om te wonen en werken. Het college van B&W heeft daarom onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden aan de randen van de bebouwde kom. Hieruit blijkt dat diverse locaties aan de randen van Haaksbergen en de twee kerkdorpen landschappelijk gezien geschikt zijn voor uitbreiding. Om te zorgen dat de gemeente werk kan maken van uitbreiding aan de randen, zetten burgemeester en wethouders de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in. Daarmee neemt de gemeente een actievere houding aan voor snellere nieuwbouw.

Eind mei 2023 heeft de gemeenteraad het college gevraagd om de mogelijkheden voor nieuwbouw aan de randen van de bebouwde kom te onderzoeken. Strootman Landschapsarchitecten heeft inmiddels in kaart gebracht welke plekken geschikt zijn voor nieuwbouwwoningen en bedrijven. Het gaat om meerdere locaties aan de randen van Haaksbergen, Sint Isidorushoeve en Buurse, die in aanmerking komen voor kleinschalige nieuwbouwprojecten. De locaties die in het rapport van Strootman genoemd worden, hebben in de meeste gevallen een agrarische bestemming. Het rapport van Strootman wordt toegevoegd aan de bestaande structuurvisie voor Haaksbergen, waarin de ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende jaren zijn weergegeven.

Met de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) heeft de gemeente het recht van eerste koop op de gronden waar uitbreidingsplannen voor woningen mogelijk zijn. Met inzet van de Wvg wil de gemeente zelf grip en regie houden op welke woningen er gebouwd worden en voorkomen dat speculanten de gronden opkopen om er woningen in het dure segment te bouwen. Want er is juist een duidelijke vraag naar betaalbare koopwoningen en sociale huur. Een eigenaar is overigens niet verplicht om de grond te verkopen. Pas op het moment dat een grondeigenaar verkoop overweegt, komt de gemeente in beeld. De huidige grondeigenaren krijgen bij verkoop van hun grond aan de gemeente een marktconforme prijs. De Wvg wordt in deze situatie alleen gebruikt voor huizenbouw en niet voor de bouw van bedrijven.

Commissie Ruimte

Op woensdag 6 december 2023 kwam het onderwerp ‘bouwen aan de randen’ aan de orde in de Commissie Ruimte van de gemeenteraad. Een verkennend gesprek overigens, want besluitvorming vindt pas plaats in februari 2024. Inleidende beschietingen waren het eigenlijk: vier insprekers, die vooral vanuit de eigen woonpositie bezwaren naar voren brachten, een presentatie van het bureau Strootman en wat vragen daarover door diverse commissieleden.

Nieuwbouw Zwarteland en Marktplan

De nieuwbouw in het Zwarteland, waar immers sprake zal zijn van sloop van bestaande 42 woningen, gaat volledig passen binnen de geformuleerde doelstellingen van 30/40/30. ‘De huidige woningen hebben maatvoeringen waarbinnen je tegenwoordig met renovatie geen fatsoenlijke woning kunt leveren’, zo schrijft het college aan de gemeenteraad. Daarnaast hebben de verouderde woningen diepe achtertuinen, die stedenbouwkundig weliswaar van waarde en karakteristiek zijn, maar die met het intensieve onderhoud niet meer passen bij het dagelijks gebruik door huurders.

Met instanties als Het Oversticht en de Erfgoedraad van Haaksbergen is afgesproken dat bij de nieuwbouw de oorspronkelijke opzet en structuur van de wijk Zwarteland zoveel mogelijk worden gehandhaafd. Dat betekent dat de woningen en woonblokken in verschillende vormen door elkaar staan en dat het plantsoen in de Beatrixstraat intact blijft. De woningen tussen de Beatrixstraat en de Zieneschstraat worden op een manier geplaatst waardoor het parkeren van auto’s in de toekomst zo min mogelijk opvalt.

Diverse doelgroepen

De nieuwe woningen zijn bestemd voor diverse doelgroepen. De sociale huurwoningen zullen gedeeltelijk boven en onder de grens voor de huursubsidie vallen. Haaksbergen en woningcorporatie Domijn verwachten dat de duurdere huurwoningen interessant kunnen zijn voor bewoners die financieel niet in staat zijn een woning te kopen maar ook niet in aanmerking komen voor huursubsidie.

Ook de realisatie van het Marktplan zal qua woningbouw getoetst worden aan deze percentage verdeling. Maar omdat met deze twee ‘korte termijn’ projecten niet geheel voldaan zal worden aan het ‘inlopen van de achterstand’, wordt dus nu geprobeerd met de hulp van de Wvg ruimte te realiseren voor het halen van de Haaksbergse ambitie.

Toepassing van de WvG wil overigens niet zeggen, dat de eigenaren aanmerkelijk minder voor hun grond zullen ontvangen. In de wet wordt het voorkeursrecht van de gemeente verbonden aan een ‘marktconforme prijs’. Een normale prijs dus. En om alle onduidelijkheden weg te nemen, komt er nog een afzonderlijke informatiebijeenkomst voor grondeigenaren, waar de twee betrokken wethouders (Scholten en Niemans) informatie zullen geven en vragen beantwoorden.

Bedrijven en kwetsbare mensen

Uitbreiding voor bedrijven zal vooral worden gezocht in Stepelo. Voor wat betreft de ‘buitengebieden’ (de randen van Haaksbergen) wordt dus niet primair gedacht aan bedrijven. Wel zal ook worden ingezet op het vinden van plekken voor kwetsbare mensen (begeleid wonen en dergelijke woonvormen). Er is al een locatie aangewezen ten oosten van de oude N18.

Chalets

Wethouder Zwanenburg maaakte ort geleden kenbaar dat het college ook de mogelijkheden wil verkennen om chaletbouw in te zetten voor woonbehoeften van jongere woningzoekenden en senioren, die kleiner willen gaan wonen, maar niet direct naar een betaalbare passende woning kunnen overstappen. Maar hiervoor zijn wel wetswijzigingen nodig, dus is dit idee niet in een ‘handomdraai’ in daden om te zetten.

Meer over politiek in Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Tekst: Ton van Rijswijk
Een productie van RTV Sternet